Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы жөнүндө

“Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин  3-бөлүгүнө, ошондой эле “Электрондук башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасын Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына ишке киргизүү максатында, “Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы жөнүндө убактылуу жобо ушул токтомдун тиркемесине ылайык бекитилсин.

2. Ушул токтом 2022-жылдын 1-январына чейин колдонулат.

3. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Тиркеме

Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык

кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы жөнүндө

убактылуу жобо

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасынын максаттарын, милдеттерин, жүргүзүү тартибин, ошондой эле пайдалануучуларынын, операторунун жана ээсинин укуктарын жана милдеттерин аныктайт.

2. Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы (мындан ары –“e-Kyzmat” АМС) мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар, мамлекеттик органдарды жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеген кызматкерлер, жумуш ордунда убактылуу жок болгон Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын милдеттерин аткарган кызматкерлер жөнүндө маалыматтарды чогултуунун, сактоонун, жаңыртуунун жана талдоонун, ошондой эле мамлекеттик жарандык кызматты жана муниципалдык кызматты өтөөнүн бардык этаптарында адам ресурстарын натыйжалуу башкарууну камсыз кылууга багытталган конкреттүү органдын штаттык түзүмү тууралуу маалымат берүүнүн маалыматтык системасын билдирет.

“e-Kyzmat” АМС төмөнкүдөй документтерге ылайык иштейт:

- “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 759 “Жеке маалыматтар субъектисинин жеке маалыматтарын чогултууга жана иштетүүгө анын макулдугун алуу тартибин, алардын жеке маалыматтарын үчүнчү тарапка берүү жөнүндө жеке маалыматтар субъектилерине билдирүү тартибин жана формасын бекитүү тууралуу” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 760 “Жеке маалыматтарды маалымат тутумдарында иштетүү учурунда аткарылышы жеке маалыматтардын корголушун белгиленген деңгээлде камсыз кылуучу, жеке маалыматтардын коопсуздугун камсыз кылууга жана коргоого талаптарды бекитүү жөнүндө” токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 762 “Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарын бекитүү жөнүндө” токтому.

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматында 2017-жылдын  19-апрелинде катталган № 451 ЭВМ программасына күбөлүктүн № 1 кошумча баракчасынын негизинде Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы “e-Kyzmat” АМСке өзгөчө мүлктүк укук ээси болуп саналат (мындан ары – ”e-Kyzmat” АМСтин ээси).

“e-Kyzmat” АМСтин ээсине “e-Kyzmat” АМСти ишке киргизүү жана эксплуатациялоо процессинин алкагында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоо, ошондой эле иштеп чыгуу жана модернизациялоо саясатын жүргүзүү милдети жүктөлөт.

“e-Kyzmat”АМСтин ээсинде башка м амлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жеке маалыматтарын пайдалануу мүмкүнчүлүгү жок.

4. “e-Kyzmat” АМСтин оператору – бул “e-Kyzmat” АМС серверлерин башкаруучу жана техникалык тейлөөчү, ошондой эле ушул Убактылуу жобонун тиркемесине ылайык “e-Kyzmat” АМС катышуучуларынын өз ара аракеттенүү регламентинде каралган башка функцияларды ишке ашыруучу уюм.

5. Белгилүү мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жеке маалыматтар массивин кармоочу болуп тийиштүү мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу орган эсептелет. Жеке маалыматтар массивиндеги маалыматтын актуалдуулугун, аныктыгын жана толуктугун сактап туруу милдети тийиштүү мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жүктөлөт.

6. “e-Kyzmat” АМС Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчылары жана муниципалдык кызматчылары жөнүндө маалыматтын расмий булагы болуп саналат.

7. “e-Kyzmat” АМСти толуктап кайра иштеп чыгуу/модификациялоо мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын бюджетинин каражаттарынан, республикалык бюджеттин каражаттарынан жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен тыюу салынбаган башка булактардан каржыланат.

Мамлекеттик органдарда же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында “e-Kyzmat” АМСти техникалык коштоо Кыргыз Республикасынын тийиштүү мамлекеттик органынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын бюджетинин каражаттарынан каржыланат.

2. “ e-Kyzmat ” АМС максаттары жана милдеттери

8. “e-Kyzmat” АМСтин иштешинин максаты болуп заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын ишин автоматташтыруу эсептелет.

9. “e-Kyzmat” АМСтин иштешинин милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчылары жана муниципалдык кызматчылары жөнүндө маалыматтардын бирдиктүү жана анык базасын түзүү;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматтыжана муниципалдык кызматты өтөөнүн бардык этаптарында кадрдык персоналды башкаруу боюнча бирдиктүү механизмди түзүү жана автоматташтыруу;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчылары жана муниципалдык кызматчылары жөнүндө ведомстволор аралык маалымат алмашууну ишке ашыруу;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрдык курамы боюнча отчеттук формаларды автоматташтыруу;

- мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын конкурска катышуусу үчүн электрондук өтүнмөнү берүүнү автоматташтыруу;

- Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын маалыматтык базасын түзүү жана жүргүзүү;

- мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылардын ишин пландаштыруу жана баалоо процессин автоматташтыруу;

- “e-Kyzmat” АМСти башка мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрдык курамы жөнүндө локалдык маалыматтык системалары менен интеграциялоо.

3. “e-Kyzmat”АМСте иштелип чыгуучу жеке маалыматтар

10. “e-Kyzmat” АМСте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчыларынын жана муниципалдык кызматчыларынын жеке маалыматтары камтылат, бул маалыматтар төмөнкү түзүмгө ээ:

1) жеке маалыматтар:

- идентификациялык жеке номери (ИЖН);

- фамилиясы/аты/атасынын аты;

- жынысы;

- туулган күнү;

- туулган жери;

- санариптик фотосүрөтү;

- жарандыгы;

- улуту;

- үй-бүлөлүк абалы;

- жашаган жана/же турган жери;

2) жакын туугандарынын жеке маалыматтары:

- туугандык даражасы (жубайы, ата-энеси, балдары, асырап алуучулары, асырап алынгандары, бир тууган жана аталаш же энелеш ага-инилери жана эже-карындаштары (сиңдилери);

- фамилиясы, аты, атасынан аты;

3) паспорттук маалыматтар:

- паспорттун сериясы;

- паспорттун номери;

- паспорт берилген күн;

- паспортту берген орган;

4) эмгек китепчесинин маалыматтары:

- эмгек китепчесинин номери;

- эмгек стажы боюнча маалыматтар, анын ичинде мыйзамдарга ылайык мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат стажы;

- акыркы иштеген жери;

5) аскер билетинин (эгер бар болсо күбөлүгүнүн) маалыматтары:

- аскер билет инин номери ;

- аскердик-эсепке алуу адистиги ( АЭА );

- курамы ;

- наамы ;

- эсепте тургандыгы ;

- берилген күнү;

6) иши жөнүндө маалыматтар:

- дайындалган күнү;

- бошотулган күнү;

- мамлекеттик органдын аталышы;

- бөлүмү;

- кызмат орду;

- кызматтын түрү;

- кызмат ордунун тобу/категориясы;

7) билими:

- билиминин даражасы, окуу жайынын аталышы, адистиги, квалификациясы, окууга кирген жана аяктаган жылдары;

- квалификацияны жогорулатуу: күбөлөндүргөн документтин номери, окуу мезгили, окуган жери;

- илимий эмгектери : тематикасы , даражасы, наамы жана наам ыйгарылган күнү;

- тилдерди билүү : тил, билүү деңгээли;

8) кошумча маалыматтар:

- сыйлыктары;

- класстык чиндери;

- өргүүлөр;

- тартиптик жазалары;

- командировкалары (анын ичинде чет өлкөлүк);

- сыйлыктары.

4.  ”e-Kyzmat” АМСти жүргүзүү тартиби

11. “e-Kyzmat” АМС персоналды башкаруу маселелери боюнча кызматчылар же мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын персоналын башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам тарабынан электрондук түрдө жүргүзүлөт.

12. “e-Kyzmat” АМС жүргүзүүгө маалыматтарды алгачкы киргизүү, актуалдаштыруу, алып салуу, маалыматтарды архивде сактоо камтылат.

13. “e-Kyzmat” АМСке маалыматтарды алгачкы киргизүү төмөнкү документтердин негизинде жүзөгө ашырылат:

1) кызматчынын жеке баракчасы;

22) кызматчынын эмгек китепчеси;

3) паспорттун көчүрмөсү;

44) дипломдун көчүрмөсү;

5) резюме;

6) өмүр баяны;

7) аскер билетинин (эгер бар болсо) көчүрмөсү.

14. “e-Kyzmat” АМС маалыматтарын актуалдаштыруу кызматчы өзү берген жана мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын карамагындагы маалыматтардын негизинде кызматчынын маалыматтарына өз учурунда өзгөртүүлөрдү (түзөтүүлөрдү, толуктоолорду) киргизүүнү билдирет.

15. Маалыматтар төмөнкү учурларда “e-Kyzmat” АМСтен алып салынат жана архивге которулат:

- мамлекеттик органда же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында кызматы токтогондо;

-- кызматчы Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыкканда же жарандыгын жоготкондо;

- мамлекеттик жарандык кызматчы же муниципалдык кызматчы каза болгондо.

116. Маалыматтарды архивде сактоо мөөнөтү Кыргыз Республикасынын архив иши чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык аныкталат.

5. “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучулардын укуктары жана милдеттери

17. “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучулардан болуп Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматчылары эсептелет, аларга “e-Kyzmat” АМСте төмөнкү функционалдык (пайдалануучулук) ролдор аныкталышы мүмкүн:

- жогорку деңгээлдеги пайдалануучулар;  

- кадрдык бөлүмдүн кызматкерлери.

18. Жогорку деңгээлдеги пайдалануучу бул мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин, мамлекеттик органдардын статс-катчыларын, аппарат жетекчилерин, жооптуу катчыларын камтыган “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучулардын категориясы. Бул категорияга алар жетектеген мамлекеттик орган/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы/башкармалык/бөлүм тууралуу маалыматты карап чыгуу укугу берилет.

19. Кадрдык бөлүмдүн кызматкерлери - бул мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучуларынын категориясы, аларга мамлекеттик жарандык кызматчыга же муниципалдык кызматчыга тиешелүү маалыматты киргизүү, өзгөртүү, карап чыгуу, алуу жана күн сайын жаңыртып туруу укугу берилет.

20. Жогорку деңгээлдеги пайдалануучулар төмөнкүлөргө милдеттүү:

- “e-Kyzmat” АМСти туруктуу негизде эксплуатациялоону камсыз кылууга;

- “e-Kyzmat” АМСте камтылган маалыматты коопсуз ички пайдаланууну, “e-Kyzmat” АМСти эксплуатациялоонун коопсуз шарттарын жана эрежелерин сактоону камсыз кылууга;

- “e-Kyzmat ”АМС маалыматтык базасынан алынган маалыматты кызматтык максаттарда гана колдонууга.

21. Кадрдык бөлүмдөрдүн кызматкерлери төмөнкүлөргө милдеттүү:  

- “e-Kyzmat” АМС маалыматтык базасына тийиштүү маалыматтарды чогултууну, киргизүүнү жана иштеп чыгууну камсыз кылууга;

- чогултулган жана “e-Kyzmat” АМСке киргизилген маалыматтардын аныктыгын камсыз кылууга;

- “e-Kyzmat” АМСтеги маалыматтардын талаптагыдай актуалдуулугун камсыз кылууга;

- мыйзамсыз көчүрүүгө, таратууга же пайдаланууга жол бербөө үчүн “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык “e-Kyzmat” АМС маалыматтык базасында камтылган маалыматтардын купуялуулугун камсыз кылууга.

22. “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучулар төмөнкүлөргө укуктуу:

- “e-Kyzmat” АМС менен иштөө үчүн колдонмо нускаманы алууга;  

- “e-Kyzmat” АМСти колдонуу боюнча өз учурунда консультация алууга;

- системадагы программалык кемчиликтерди жоюу максатында “e-Kyzmat” АМСтин операторуна кайрылууга;

- эмгек өргүүдө же узак мөөнөттүк командировкалык сапарда болгон убакта системага кирүүнү токтотуу боюнча операторго кайрылууга.

 6. “e-Kyzmat”АМСтин ээсинин укуктарыжана милдеттери

23. “e-Kyzmat” АМСтин ээсинин милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- мамлекеттик органдарда жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында “e-Kyzmat” АМСти ишке киргизүү процессин координациялоону жана системага мониторинг жүргүзүүнү камсыз кылуу;

- “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучулар үчүн “e-Kyzmat” АМС маалыматтарын пайдалануу ролдорун жана укуктарын ыйгаруу менен эсепке алуу жазууларын түзүүнү камсыз кылуу;

- “e-Kyzmat” АМСтеги маалыматтарды карап чыгууга мониторинг жүргүзүү жана контролдоо, каралган маалыматтар жөнүндө бузууларды айкындоо жана отчетторду түзүү;

- маалыматтарды киргизүү, топтоо, сактоо, толуктоо, түзөтүү, системалаштыруу жана пайдалануу, ошондой эле “e-Kyzmat” АМСти модернизациялоо жана анын иштеши боюнча методологиялык жана практикалык колдоо көрсөтүү;

- “e-Kyzmat” АМСтин иштешине жана ага маалыматтарды топтоого жооптуу мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрдык бөлүмдөрүнүн кызматкерлерин окутууну уюштуруу;

- “e-Kyzmat” АМСтин ишинин техникалык шарттарынын өзгөрүшү жөнүндө “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучуларга маалымдоо.

24. “e-Kyzmat” АМСтин ээси төмөнкүлөргө укуктуу:

- “e-Kyzmat” АМСтин жумуш абалы жөнүндө “e-Kyzmat” АМСтин операторунан маалымат суратууга;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрдык бөлүмдөрүнөн “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучулар боюнча маалымат суратууга;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын статистикалык маалыматтарын пайдаланууга;  

- “e-Kyzmat” АМС программалык функцияларына керектүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү сунушу менен “e-Kyzmat” АМСтин операторуна кайрылууга.

  7. “ e-Kyzmat”АМСтин операторун унукуктары жана милдеттери

  25. “e-Kyzmat”АМСтин операторунун милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучулар үчүн жумушчу орундарды жана “e-Kyzmat” АМСке кирүү үчүн зарыл болгон тиркемелерди кошууну камсыз кылуу;

- “e-Kyzmat” АМСте камтылган маалыматты коопсуз пайдаланууну,“e-Kyzmat” АМСти эксплуатациялоонун коопсуз шарттарын жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу;

- “e-Kyzmat” АМС серверлерин башкаруу жана техникалык тейлөө;

- “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучулардын ишине колдонмо нускамаларды даярдоо;

- “e-Kyzmat” АМС программалык-техникалык каражаттарынын жана маалыматтык базанын резервдик көчүрмөсүнүн иштөө жөндөмүн камсыз кылуу;

- коопсуз маалыматтык мейкиндикте “e-Kyzmat” АМСтин үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу;

- “ Түндүк” ведомстволор аралык электрондук өз ара аракеттенүү системасы аркылуу маалымат алмашууну камсыз кылуу;

- маалыматтарды сактоо жана бүтүндүгүн камсыз кылуу максатында “e-Kyzmat” АМС маалыматтык базасына мыйзамсыз кирүүдөн жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн коргоо талаптарын сактоо боюнча тийиштүү чараларды көрүү.

“e-Kyzmat” АМСте колдонулуп жаткан маалыматты коргоонун методдору жана ыкмалары “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 21-ноябрындагы № 762 токтому менен бекитилген Мамлекеттик маалыматтык системалар базасында камтылган маалыматты коргоо талаптарына ылайык “ e-Kyzmat” АМСтин оператору тарабынан аныкталат.

26. “e-Kyzmat” АМСтин оператору төмөнкүлөргө укуктуу:

- зарыл болгон учурда жана “e-Kyzmat” АМСтин ээсинин кайрылуусунун негизинде “e-Kyzmat” АМСтин программалык функцияларына өзгөртүүлөрдү киргизүүгө;

- мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кайрылууларынын негизинде алардын пайдалануучулары үчүн «e-Kyzmat» АМСти пайдаланууну токтотууга.

8. “ e-Kyzmat” АМСте камтылган маалыматты колдонуу, берүү жана коргоо

27. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же юридикалык жактын суроо-талабы боюнча “e-Kyzmat” АМС маалыматтары ушул суроо-талап менен кайрылган субъекттин компетенциясына ылайык берилиши керек жана бул маалыматтар мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан жеке мүнөздөгү маалымат чөйрөсүндөгү мыйзамдардын талаптарын сактоо менен берилет.

28. “e-Kyzmat” АМСке маалыматтары киргизилген ар бир кызматчы өзүнүн катталган маалыматтары жөнүндө толук маалымат алууга жана аларга негиздүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.

29. “e-Kyzmat” АМСте камтылган маалыматтар “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана “Электрондук башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык корголууга тийиш.

9. “ e- Kyzmat” АМСтин иштеши үчүн жоопкерчилик

30. Жогорку деңгээлдеги пайдалануучулар жана кадрдык бөлүмдүн кызматкерлери “e-Kyzmat” АМС маалыматтык базасындагы маалыматты мыйзамсыз же уруксатсыз тараткандыгы, ачыкка чыгаргандыгы жана колдонгондугу үчүн “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык жеке жоопкерчилик тартышат.

31. Жогорку деңгээлдеги пайдалануучулар “e-Kyzmat” АМСти түзүүгө, жүргүзүүгө, пайдаланууга, маалыматтарды коопсуз пайдалануу ченемдерин сактоого ички контролду жүргүзүшөт.

 

Мамлекеттик жарандык кызматта

жана муниципалдык кызматта

адам ресурстарын башкаруунун

маалыматтык (автоматташтырылган)

системасы жөнүндө убактылуу жобого

тиркеме

 

 Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык

кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган)

системасынын катышуучуларынын өз ара аракеттенүү регламенти

 1. Жалпы жоболор

1. Ушул Регламент мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдык кызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасынын катышуучуларынын өз ара аракеттенүү тартибинаныктайт.

Мамлекеттик жарандык кызматта жана муниципалдыккызматта адам ресурстарын башкаруунун маалыматтык (автоматташтырылган) системасы (мындан ары–“ e-Kyzmat” АМС) – мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматты өтөө процесстерин, мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчылар, ошондой эле административдик бош кызмат ордун ээлөөгө конкурска катышуу жана Улуттук кадрлар резервине киргизүү үчүн өтүнмө берген адамдар жөнүндө маалыматты чогултуу, сактоо, иштеп чыгуу жана каттоо иштерин автоматташтырууну камсыз кылуучу мамлекеттик маалыматтык система.

2. “ e-Kyzmat” АМСтин өз ара аракеттенүүсүнүн катышуучулары болуп төмөнкүлөр саналат:

1) “ e-Kyzmat” АМСтин ээси – мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган. “ e-Kyzmat АМСтин ээсине АМСти ишке киргизүү жана эксплуатациялоо процессинин алкагында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин координациялоо, ошондой эле“ e-Kyzmat” АМСти иштеп чыгуу жана модернизациялоо саясатын жүргүзүү жүктөлөт;

2) “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучу– мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржылануучу уюмдар.

АМСти пайдалануучу жеке маалыматтардын массивинде маалыматтардын актуалдуулугун, аныктыгын жана толуктугун камсыздайт.

3) “e-Kyzmat”АМС оператору – “e-Kyzmat” АМСтин серверлерин башкарууну жана техникалык тейлөөнү, ошондой эле ушул Регламент менен каралган башка функцияларды жүзөгө ашыруучу уюм. “e-Kyzmat” АМС оператору төмөнкүлөрдү ишке ашырат:

- АМС типайдалануучулардын жумушчу орундарын жана “e-Kyzmat” АМСке кирүүүчүн зарыл болгон тиркемелерди кошууну камсыз кылуу;

- “e-Kyzmat” АМСте камтылган маалыматты коопсуз пайдаланууну, “e-Kyzmat” АМСти эксплуатациялоонун коопсуз шарттарын жана эрежелерин сактоону камсыз кылуу;

- “e-Kyzmat” АМСтин серверлерин башкаруу жана техникалык тейлөө;

- АМС типайдалануучулардын иши үчүн колдонмо нускамаларды даярдоо;

- “e-Kyzmat” АМС программалык-техникалык каражаттарынын жана маалыматтык базанын резервдик көчүрмөсүнүн иштөө жөндөмүн камсыз кылуу;

- коопсуз маалыматтык мейкиндикте “e-Kyzmat” АМСтин үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу;

- маалыматтарды сактоо жана бүтүндүгүн камсыз кылуу максатында “e-Kyzmat” АМС маалыматтык базасына мыйзамсыз кирүүдөн жана ага өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн коргоо талаптарын сактоо боюнча тийиштүү чараларды көрүү. “e-Kyzmat” АМСте колдонулуп жаткан маалыматты коргоонун методдору жана ыкмалары “Жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, ошондой эле “Электрондук башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык “e-Kyzmat” АМСтин оператору тарабынан аныкталат.

4) калкты, жарандык абалдын актыларын каттоо, туруктуу жашаган жерин жана паспорттук маалыматтарын каттоо чөйрөсүндөгү маалыматтардын маасивин кармоочу – калкты, жарандык абалдын актыларын каттоо, туруктуу жашаган жерин жана паспорттук маалыматтарын каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган.

Маалыматтардын массивин кармоочу “e-Kyzmat” АМСтин маалыматтарын иштеп чыгуу борборунун ээси болуп саналат жана анын иштешин, техникалык колдоосун жана өнүгүүсүн камсыз кылат;

5) жооптуу кызматчы – мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан маалыматтарды
“e-Kyzmat” АМСке киргизүү, алардын актуалдуулугун жана аныктыгын камсыздоо боюнча функциялар жүктөлгөн мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кызматчысы.

2. Максаттар жана милдеттер

 3. Ушул Регламенттин максаты – “e-Kyzmat” АМСтин катышуучуларынын ортосунда натыйжалуу өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу болуп саналат.

4. Ушул Регламенттин милдеттери – “e-Kyzmat” АМСтин алкагындагы өз ара аракеттенүүнүн катышуучуларынын конкреттүү аракеттерин аныктоо болуп саналат.

3. Өз ара аракеттенүү тартиби

5. “e-Kyzmat” АМСтин ээси “ e-Kyzmat” АМСтин оператору менен маалыматтарды иштеп чыгуу, ишке киргизүү, коопсуздугун камсыз кылуу, маалыматтарды мыйзамсыз жетүүдөн коргоо жана системаны модернизациялоо, ошондой эле башка маалыматтык системалар менен интеграциялоо боюнча келишим түзөт.

6. “ e-Kyzmat” АМСти пайдалануучу “e-Kyzmat” АМСке маалыматтарды киргизүү, маалыматтардын актуалдуулугун жана аныктыгын камсыздооүчүн жооптуу кызматкерлердиички буйрук менен календардык жылдын биринчи айынын 5 жумуш күнүнө чейинки мөөнөттө бекитет.

7. “ e-Kyzmat” АМСти пайдалануучужооптуу кызматкерлер бекитилгенден кийин 5 жумуш күндүн ичинде “ e-Kyzmat” АМСтин оператору менен “e-Kyzmat” АМСке кирүүгө уруксат алуу жөнүндө келишим түзөт.

“e-Kyzmat” АМСти пайдалануучукелишим түзүлгөндөн кийин 3 жумуш күндүн ичинде “ e-Kyzmat” АМСтин операторуна төмөнкү документтерди берет:

- ушул Регламенттин тиркемесине ылайык толтурулган “e-Kyzmat” АМСке кирүүнүн бирдиктүү формасы;

- жооптуу кызматкердинпаспортунун көчүрмөсү;

- жооптуу кызматкерди кызмат орунга дайындоо жөнүндө актынынкөчүрмөсү.

8. “ e-Kyzmat” АМСтин оператору“ e-Kyzmat” АМСти пайдалануучу тарабынан 7-пунктта аталган бардык документтер берилгенден кийин 10 жумуш күндүн ичинде“e-Kyzmat” АМСтин логини менен паролун түзөт жана “ e-Kyzmat” АМСти пайдалануучуга жиберет.

9. “ e-Kyzmat” АМСтин оператору “e-Kyzmat”АМСти пайдалануучуга логин менен пароль жиберилгенден кийин 5 жумуш күндүн ичинде “ e-Kyzmat” АМСке кирүүсертификаттарын иштеп чыгат жана аны “e-Kyzmat” АМСти пайдалануучуга орнотот.

10. “ e-Kyzmat” АМСти пайдалануучуотчеттук жылдын биринчи кварталынын аягына чейин персонал жөнүндө толук маалыматтарды
“e-Kyzmat”АМСке киргизүүгө милдеттүү.

“e-Kyzmat” АМСти пайдалануучутийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын же бюджеттик каражаттардын эсебинен каржыланган уюмдун персоналы жөнүндө маалыматтардын актуалдуулугун, толуктугун жана аныктыгын туруктуу негизде камсыз кылууга милдеттүү.

11. “e-Kyzmat” АМСтин ээси зарыл болгон учурда “ e-Kyzmat” АМСтин функциясынмодернизациялоо, то луктап кайра иштеп чыгуусунушу менен АМСтин операторуна кайрылат.

“e-Kyzmat” АМСтин оператору “e-Kyzmat” АМСтинээси менен “e-Kyzmat” АМСтин операторунун ортосунда аныкталган мөөнөттүн ичинде функциялардытолуктап кайра иштеп чыгат жана модернизациялоону жүзөгө ашырат.

“e-Kyzmat” АМСтин оператору иштеп чыгуу мөөнөтү аяктагандан кийин 5 жумуш күндүн ичинде “e-Kyzmat” АМСтин сервериндеги “e-Kyzmat” АМСтин функцияларын жаңыртат.

12. “e-Kyzmat” АМСтинээси “e-Kyzmat” АМСтеги маалыматтардын толукталып турушуна, актуалдуулугун камсыздоого мониторинг жүргүзөт.

13.“ e-Kyzmat” АМСти пайдалануучужооптуу кызматкерээлеген кызмат ордунан бошотулган учурда бошотулган датадан кийин 3 жумуш күндүн ичинде “ e-Kyzmat” АМСтин операторун жазуу жүзүндө маалымдайт.

14. АМСтин оператору жазуу жүзүндө маалымат алгандан кийин 3 жумуш күндүн ичинде аталган кызматкерге кирүүуруксатын жабат.

15. АМСти пайдалануучужооптуу кызматкер бошотулгандан кийин 3 жумуш күндүн ичинде ички буйрук менен башка жооптуу кызматкерди аныктоого милдеттүү.

4. Тараптардын жоопкерчилиги

16. “e-Kyzmat” АМСтинар бир жеке пайдалануучусу берилген логинди жана паролду гана колдонуу менен иштөөгө милдеттүү.

17. “e-Kyzmat” АМСтин катышуучулары өз функцияларын аткарууда маалыматты коргоо чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык маалыматтын купуялуулугун, ачыкка чыгарбоону жана коргоону камсыз кылууга милдеттүү.

18. Ушул Регламенттин ченемдерин бузган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопко тартылышат.

19. Тийиштүү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жана бюджеттик каражаттардын эсебинен каржыланган уюмдун “e-Kyzmat” АМСке берилген маалыматтарынын аныктыгын камсыздоо милдети“ e-Kyzmat” АМСтин тийиштүү пайдалануучусуна жүктөлөт.

 

Мамлекеттик жарандык

кызматта жана муниципалдык

кызматта адам ресурстарын

башкаруунун маалыматтык

(автоматташтырылган) системасынын катышуучуларынын өз ара аракеттенүү регламентине

тиркеме

 

 “e-Kyzmat” АМСке кирүүнүн бирдиктүү формасы

1. Кызматкердин жеке маалыматтары

 

Фамилиясы:

 

Аты :

 

Атасынын аты :

 

ИЖ Н:

 

Мамлекеттик органдын талышы

 

Бөлүмү:

 

Кызмат орду :

 

Жумушу :

 

Уюлдук телефону :

 

Электрон дук дареги :

 

Дата:

 

Колу :

 

 

2. “e-Kyzmat”АМСке кирүү деңгээли

 

Кирүү деңгээли

Эскертүү

1

Маалыматтарды карап чыгуу / окуп чыгуу

 

Маалыматтарды редакциялоо

 

 

3. “e-Kyzmat” АМСтин операторунун

кызматкери тарабынан толтурулат

 

Логин

Пароль

   

4. Мамлекеттик органдын

кызматкери тарабынан толтурулат

 

Мамлекеттик органдын персоналды башкаруу боюнча кызматынын жетекчисинин аты-жөнү

 

Дата:

 

Колу:

 

 

5. “e-Kyzmat” АМСтин операторунун

кызматкери тарабынан толтурулат

 

“ e-Kyzmat ” АМСтин операторунун жооптуу кызмат керинин аты-жөнү :

 

Дата:

 

Колу:

 

 

 

 Премьер-министр                                                           М.Д.Абылгазиев

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

2012-жылдын 10-февралы N 85

Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмегин) бекитүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 179, 2013-жылдын 1-июлундагы N 395 , 2013-жылдын 27-августундагы N 468, 2014-жылдын 10-февралындагы № 80 , 2014-жылдын 17-мартындагы № 144, 2014-жылдын 15-майындагы № 259, 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 , 201 5 -жылдын 26 - мартындагы № 160 , 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 191, 2016-жылдын 4- августундагы № 430, 2017-жылдын 16-январындагы № 20, 201 7 -жылдын 3 - февралындагы № 63 , 2017-жылдын 10-майындагы № 258, 2017-жылдын 15-майындагы № 279, 201 7 -жылдын 23 - июнундагы № 406 , 201 7 -жылдын 2 - октябрындагы № 639 , 201 7 -жылдын 23 - ноябрындагы № 769 , 2018-жылдын 2-апрелиндеги № 177, 2018-жылдын 23-ноябрындагы № 552, 2019-жылдын 29-июлундагы № 372, 2019-жылдын 18-октябрындагы № 559 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

Жарандарга жана юридикалык жактарга көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызматтардын сапатын жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча милдеттерди ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестри (тизмеги) (мындан ары - Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестри) тиркемеге ылайык бекитилсин.

2. Мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери:

- ушул токтомдун 1-пункту менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрин 2012-жылдын 1-июнунан тартып жетекчиликке алышсын;

- Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине киргизилбеген акы төлөмө мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүгө жол беришпесин.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомунун редакциясына ылайык)

2-1. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык түзүлөөрү жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу монополияга каршы мамлекеттик органы менен макулдашкандан кийин бекитилээри белгиленсин. Акы төлөөнүн негизиндеги билим берүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленет жана бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2016-жылдын 11-апрелиндеги № 191 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

"Токтом" МБ эскертүүсү: Берилген токтомдун 2- 1-пунктундагы абзацтарынын саны расмий тилдеги тексттин 2- 1-пунктундагы абзацтарынын санына дал келбейт.

2-2. Бланктык продукциялардын, документтерди тираждоонун, сатылуучу маалымат материалдарынын наркы иш жүзүндөгү сарптоолорго жараша наркты көбөйүү жагына сомго чейин тегеректөө менен белгиленет.

(КР Өкмөтүнүн 201 5 -жылдын 26 - мартындагы № 160 токтомунун редакциясына ылайык)

3. Мамлекеттик органдарынын, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана ведомстволук мекемелеринин жетекчилери Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине кирбеген мамлекеттик акы төлөмө кызматтарды көрсөткөн учурда жеке жоопкерчилик тартышат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, ошондой эле кызмат көрсөтүүлөрдү акысыз категориядан акы төлөмө категорияга которуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 31-майындагы N 191-б буйругу менен түзүлгөн Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системаланган реестрин (тизмегин) түзүү боюнча ведомстволор аралык комиссия тарабынан милдеттүү түрдө каралууга жатат.

5. Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги эки айлык мөөнөттө белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатынын типтүү стандартынын долбоорун киргизсин.

(КР Ө км ө т ү н ү н 2013-жылдын 1-июлундагы N 395 токтому нун редакциясына ылайык )

6. Мамлекеттик органдары жана алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү үч айлык мөөнөттө белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө ушул токтомдун 1-пункту менен бекитилген Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине кирбеген кызматтарды алып салууну караган ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун киргизишсин.

6-1. Бул токтомду колдонуу төмөнкүлөргө таркатылбайт:

- мамлекеттик ишканаларга;

- өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын мекемелерине (ишканаларына);

- белгиленген функцияларды түздөн-түз аткаруу боюнча мамлекеттик органдарынын, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жана ведомстволук мекемелеринин ортосундагы ведомстволор аралык жана ведомстволор ичиндеги өз ара аракеттенүүсүнө;

- жалпыга маалымдоо каражаттары катары катталган, менчигинин түрү мамлекеттик болгон юридикалык жактар;

- театралдык оюн-зоок мекемелерине жана музей коллекцияларын көрсөтүүгө.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 179, 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

6-2. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөргө киргизүү критерийлерине шайкеш келбегендиктен Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн реестрине кызмат көрсөтүүлөрү кирбей калган мамлекеттик органдары, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери 2012-жылдын 31-декабрына чейин мурда түзүлгөн келишимдер боюнча милдеттерин бүтүрүшсүн.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомунун редакциясына ылайык)

6-3. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги 2012-жылдын 1-ноябрына чейинки мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө чарбалык эсептин негизинде иштешкен жана акы алып кызматтарды көрсөтүүчү мамлекеттик органдарынын ведомстволук мекемелерин республикалык бюджетте каржылоого которуунун максаттуулугу жана мүмкүнчүлүгү жөнүндө сунуш киргизсин.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомунун редакциясына ылайык)

7. 2012-жылдын 1-июлунан тартып төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 13-декабрындагы N 848 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 27-августундагы N 377 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жана күчүн жоготту деп табуу жөнүндө" токтомунун 78-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 29-майындагы N 327 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 4-июлундагы N 430 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 12-августундагы N 515 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоо киргизүү жөнүндө" токтомунун 3-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 17-сентябрындагы N 586 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна толуктоо киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 15-январындагы N 8 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 9-февралындагы N 85 "Кыргыз Республикасынын Эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигинин алдындагы Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору жөнүндө" токтомунун 2-пункту;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 7-сентябрындагы N 193 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому;

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 19-апрелиндеги N 168 "Аткаруу бийлик органдары жана алардын структуралык бөлүктөрү тарабынан мамлекеттик акы алып кызмат көрсөтүүнүн реестрин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 22-августундагы N 596 токтомуна толуктоолорду киргизүү тууралуу" токтому.

8. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жүктөлсүн.

9. Бул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри

 

Ө.Бабанов

 

 

 

Тиркеме

Мамлекеттик органдары, алардын структуралык бөлүктөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү системалаштырылган
РЕЕСТРИ (ТИЗМЕГИ)

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643, 2013-жылдын 9-апрелиндеги N 179, 2013-жылдын 1-июлундагы N 395 , 2013-жылдын 27-августундагы N 468, 2014-жылдын 10-февралындагы № 80 , 2014-жылдын 17-мартындагы № 144, 2014-жылдын 15-майындагы № 259, 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 , 2016-жылдын 4- августундагы № 430, 2017-жылдын 16-январындагы № 20, 201 7 -жылдын 3 - февралындагы № 63 , 2017-жылдын 10-майындагы № 258, 2017-жылдын 15-майындагы № 279, 201 7 -жылдын 23 - июнундагы № 406 , 201 7 -жылдын 2 - октябрындагы № 639 , 201 7 -жылдын 23 - ноябрындагы № 769 , 2018-жылдын 2-апрелиндеги № 177, 2018-жылдын 23-ноябрындагы № 552, 2019-жылдын 29-июлундагы № 372, 2019-жылдын 18-октябрындагы № 559 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

N к/б

Мамлекеттик тейлөөнүн аталышы

Мамлекеттик тейлөөнү стандартташтырууга жооптуу мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган

Бул тейлөөлөрдү көрсөтүүчү мамлекеттик органдар жана уюмдар

Мамлекеттик (акы төлөнүүчү же акысыз) тейлөө көрсөтүүнүн шарттары

1. Билим берүүчү жана маданий тейлөөлөр

1

Мектепке чейинки билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

2

Ден соолугу боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга мектепке чейинки билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

3

Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга мектепке чейин жана мектепте билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

4

Балдарды мектепке чейин мектепке даярдоо курстарын берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

5

Мектепке чейинки балдарга белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кошумча билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

6

Мектепке чейинки балдарга квотадан тышкары жана/же мектепке чейинки билим берүү боюнча мамлекеттик стандартта белгиленгенден тышкары кошумча билим берүү

БИМ

БИМ , Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасына караштуу "Наристе" мектепке чейинки билим берүү уюму, КРЖК ИБ, КРПӨИБ

Акы төлөнөт

7

Башталгыч билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

8

Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

9

Акыл-эстин өнүгүүсү мандемдүү балдарга жалпы башталгыч билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

10

Акыл-эстин өнүгүүсү мандемдүү балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

11

Психикалык жетилиши кечеңдеген балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

12

Дене-боюнун өсүшүндө мандеми бар (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты начар) балдарга жалпы башталгыч билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

13

Дене-боюнунун өсүшүндө мандеми бар (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты мандемдүү) балдарга жалпы башталгыч билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

14

Экстернат формасында жалпы башталгыч билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

15

Жалпы негизги билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

16

Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

17

Акыл-эсинде мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

18

Акыл-эсинде мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

19

Дене-бой өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

20

Дене-бой өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы негизги билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

21

Жакшы эмес жүрүм-турумдагы балдарга жалпы негизги билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

22

Экстернат формасында жалпы негизги билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

23

Жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

24

Жетим балдарга жана ата-энеден кароосуз калган балдарга жалпы орто билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

25

Дене-боюнун өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

26

Дене-боюнун өсүшүндө (угуусу, сүйлөөсү, көрүүсү, таяныч-кыймыл аппараты) мандеми бар балдарга жалпы орто билим берүү, тарбиялоо жана багуу

БИМ

БИМ

Акысыз

27

Экстернат формасында жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

28

Мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кошумча билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

29

Мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары, мектепте билим берүүнүн мамлекеттик стандартында белгиленгенден тышкары кошумча билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

30

Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде мектептен тышкары билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

31

Мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдарга белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары мектептен тышкары билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

32

Ден соолугу начар балдарды үйдөн окутууну уюштуруп, жалпы негизги орто билим берүү программалары боюнча белгиленген окуу милдетинин чегинде башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

33

Ден соолугу начар балдарды үйдөн окутууну уюштуруп, жалпы негизги орто билим берүү программалары боюнча белгиленген окуу милдетинин чегинен тышкары башталгыч, негизги жана жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

34

Акыл-эси боюнча оор кесели бар же татаал бузулуусу бар (2 же андан ашык) балдарды үйдөн окутууну уюштуруу

БИМ

БИМ

Акысыз

35

Узак мөөнөттүү дарылоого муктаж балдарга санаториялык типтеги ден соолукту чыңдап-билим берүү мекемелеринде жалпы башталгыч, жалпы негизги жана орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

36

Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматына , Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттикке караштуу билим берүү мекемелеринде жалпы негизги жана жалпы орто билим берүү

БИМ

БИМ , Жаштар жана спорт агенттиги

Акысыз

37

Мектепте билим берүүнүн белгиленген мамлекеттик стандартынан тышкары белгиленген окуу сааттарынын чегинде (мамлекеттин заказ) профилдик билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

38

Мектепте билим берүүнүн белгиленген мамлекеттик стандартынан тышкары белгиленген окуу сааттарынан тышкары (мамлекеттин заказ) профилдик билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

38-1

Жогорку окуу профилдик тереңдетип окутуу менен жалпы орто билим берүү

жайларында предметтерди

БИМ, ТЖМ

БИМ, ССМ

39

Окутуунун кечки (сменалык) жана сырттан окуу формалары боюнча жалпы негизги жана орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

40

Жалпы негизги билимдин базасында (мамлекеттик заказ) белгиленген квотанын чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

41

Жалпы негизги билимдин базасында (мамлекеттик заказ) белгиленген квотадан тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ КРПМБА

Акы төлөнөт

42

Жалпы негизги билимдин базасында белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, ССМ, Жаштар жана спорт агенттиги

Акысыз

43

Жалпы негизги билимдин базасында белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ , КРПМБА, ТЖМ, ССМ, Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

44

Жалпы негизги билимдин базасында (окутуунун сырттан окуу формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, ССМ

Акы төлөнөт

45

Жалпы орто билимдин базасында (окутуунун кечки формасында) кесиптик орто билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

46

(КР Ө км ө т ү н ү н 2013-жылдын 27-августундагы N 468 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

47

Бакалавр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билмм берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА

Акысыз

48

Бакалавр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

49

Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун сырттан окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

50

Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун кечки окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

51

Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун аралыктан окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, КРПМБА, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

52

Бакалавр даярдоо программалары боюнча окутуунун экстернат формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

53

Адис даярдоо программалары боюнча белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ССМ

Акысыз

54

Адис даярдоо программалары боюнча белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, ССМ ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

55

Адис даярдоо программалары боюнча сырттан окутуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

56

Адис даярдоо программалары боюнча окутуунун кечки формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

57

Адис даярдоо программалары боюнча окутуунун аралыктан окутуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

58

Адис даярдоо программалары боюнча окутуунун экстернат формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

59

Магистр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА

Акысыз

60

Магистр даярдоо программалары боюнча белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары окутуунун күндүзгү формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

61

Магистр даярдоо программалары боюнча окутуунун сырттан окуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

62

Магистр даярдоо программалары боюнча окутуунун аралыктан окутуу формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ , ТЖМ, КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

63

Магистр даярдоо программалары боюнча окутуунун экстернат формасында кесиптик жогорку билим берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

64

Жогорку окуу жайынан кийин белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кесиптик билим берүү (изденүүчүлүк, аспирантура, адъюнктура, докторантура)

БИМ

БИМ , УИА, КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы ССМ

Акысыз

65

Жогорку окуу жайынан кийин белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары кесиптик билим берүү (изденүүчүлүк, аспирантура, адъюнктура, докторантура)

БИМ

БИМ , ТЖМ, УИА, КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА, ССМ ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

66

Кошумча кесиптик билим берүү

БИМ

БИМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы , ЭМ, ФМ

Акы төлөнөт

67

Алган кесиптин базасында жогорку билимге кошумча квалификация ыйгаруу менен кошумча кесипке кайра даярдоо

БИМ

БИМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы КРПМБА, ССМ, ИИМдин милициянын генерал-майору Э.А.Алиев атындагы академиясы

Акы төлөнөт

68

Студенттердин кызыкчылыктарын жана чыгармачылык жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган факультативдик жана башка сабактардын түрлөрүн өткөрүү

БИМ

БИМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы

Акы төлөнөт

69

Жогорку окуу жайына чейин даярдоо программаларын турмушка ашыруу (абитуриенттер үчүн даярдоо курстары)

БИМ

БИМ , КРПМБА

Акы төлөнөт

70

Чет өлкөлүк жарандар үчүн кыргыз, орус тилдерин үйрөнүү курстары

БИМ

БИМ , КР ТИМнин К.Д.Дикамбаев атындагы Дипакадемиясы

Акы төлөнөт

71

Мугалимдердин квалификацияларын белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде 72 саат көлөмүндө жогорулатуу курстары

БИМ

БИМ

Акысыз

72

72 саат көлөмүндө мугалимдердин квалификацияларын жогорулатуу курстары

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

73

Кесиптик-техникалык билим берүү кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу курстарын уюштуруу

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

74

Педагогикалык кошумча билим алууну каалаган адистик боюнча дипломго ээ эмес педагогикалык кадрларды, адистерди кайра даярдоо

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

75

Тест алуунун натыйжалары боюнча аппеляция өткөрүү

БИМ

БИМ

Акысыз

76

Жалпы билим берүүчү уюмдар, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлары үчүн тесттин тапшырмаларынын варианттарынын түп нускаларын даярдоо

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

77

Тесттин тапшырмаларынын жыйнактарын иштеп чыгуу жана даярдоо

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

78

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин грифин окуу китептерине, окуу-методикалык колдонмолорго, окуу-методикалык комплекстерге, окутуу программаларына ж.б. ыйгаруу

БИМ

БИМ

Акысыз

79

Декреттештирилген контингентти гигиеналык окутуу

СМ

СМ

Акысыз

80

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

81

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

82

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

83

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

84

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

85

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

86

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

87

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

88

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

89

Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) сырткары, медициналык жана фармацевттик кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу курстары

СМ

СМ

Акы төлөнөт

90

М.Абдраев атындагы республикалык орто атайын мектеп-интернатынын окуучуларын багуу

ММТМ

ММТМ

Акысыз

91

Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары хореографиялык башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

92

Музыкалык башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

93

Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары музыкалык башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

94

Көркөм сүрөт башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

95

Белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары көркөм сүрөт башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

96

Өнөр жаатында башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

97

Өнөр жаатында белгиленген квотадан (мамлекеттик заказдан) тышкары башталгыч билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

98

Жалпы негизги билимдин базасында маданият жана өнөр жаатында (мамлекеттик заказдын) белгиленген квотанын чегинде (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

99

Маданият жана өнөр жаатында (мамлекеттик заказдан) белгиленген квотадан тышкары (окутуунун күндүзгү формасында) кесиптик орто билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

100

Маданият жана өнөр жаатында (окутуунун сырттан окуу формасында) кесиптик орто билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

101

Маданият жана өнөр жаатында белгиленген квотанын (мамлекеттик заказдын) чегинде кесиптик жогорку билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

102

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

103

Маданият жана өнөр жаатында (мамлекеттик заказдын) белгиленген квотадан тышкары кесиптик жогорку билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

104

Театр-оюн зоок ишканаларынын өнөрү жаатында кошумча билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акысыз

105

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

106

Ар түрдүү багыттагы кызыкчылыктар боюнча:
- ышкыбоз чыгармачыл жамааттардын;
- ийримдердин;
- студиялардын;
- театр сүйүүчүлөр бирикмелеринин;
- клубдардын иштерин уюштуруу

ММТМ

ММТМ

Акысыз

107

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

108

Залдарды жана жайларды, ошондой эле маданият, искусство жана маданият жаатындагы билим берүү мекемелеринин, жаштар, дене тарбия жана спорт чөйрөсүндөгү мекемелердин жабдууларын, инвентарларын берүү

ММТМ

ММТМ , Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

108-1

Медицина мекемелери тарабынан залдарды жана бөлмө-жайларды, ошондой эле жабдууларды, инвентарларды (профилдик жабдуулар менен инвентарлардан тышкары) берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

109

Кесиптик окутууга, кайра окууга, квалификациясын жогорулатууга жолдомо берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

110

Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге жарандарды республикалык бюджеттин эсебинен окутуу (бюджеттик окутуу)

БИМ

БИМ

Акысыз

111

Эмгек рыногунда талап кылынган кесиптерге ишкананын жана жеке каражатынын эсебинен жарандарды окутуу (контракттык окутуу)

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

112

Жарандык коргоо жаатында ӨЭУнун, мекемелердин, уюмдардын, коммерциялык структуралардын адистерин жана жеке адамдарды даярдоо жана кайра даярдоо

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөнөт

113

Суучул, сууга чөккөндөрдү куткаруучу иши, дайвинг адистерин окутуу, даярдоо, кайра даярдоо, квалификацияларын жогорулатуу

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөнөт

114

Өрт коопсуздугунун чаралары боюнча адистерди даярдоо жана кайра даярдоо, жумушчуларды, кызматкерлерди, студенттерди, окуучуларды үйрөтүү

ӨКМ

ӨКМ

Акысыз

115

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

116

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

117

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

118

Авиация персоналын баштапкы даярдоо, кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу боюнча кошумча кесиптик билим берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

119

Авиация персоналына зарыл болгон мамлекеттик, расмий, чет тилдерди, компьютердик техниканы үйрөнүү боюнча курстар

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

120

Архив иши жана иш-кагаздары боюнча сабактарды өтүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

121

Балдарды жана жаштарды спорттун түрлөрү боюнча машыктыруу

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акысыз

122

Мамлекеттик эмес (штаттан тышкаркы) авариялык-куткаруучу түзүлүштөрдүн куткаруучуларын даярдоо, кайра даярдоо жана квалификацияларын жогорулатуу

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөмө

123

Дене тарбия жана спорт боюнча секцияларда чоң адамдар үчүн сабактарды өткөрүү

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

124

Ден соолукту чыңдоо жана спорттук максаттарда сууда сүзүүчү бассейндердин кызматтарын көрсөтүү

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

2. Медициналык тейлөөлөр

1

Аскердик-дарыгерлер комиссиясы тарабынан жарандарды медициналык күбөлөндүрүү

ССМ

БИМ, ИИМ

Акы төлөнөт

2

( КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтому на ылайык күчүн жоготту)

3

Эпидемиялык көрсөткүчтөр боюнча алдын алуучу эмдөөлөр жана алдын алуучу эмдөөлөрдүн улуттук календарына киргизилген алдын алуучу эмдөөлөрдү жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акысыз

4

Алдын алуучу эмдөөлөрдүн улуттук календарына киргизилбеген алдын алуучу эмдөөлөрдү өткөрүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

5

Кыргыз Республикасында жарандарды медициналык-санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам көрсөтүү жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акысыз

6

Кыргыз Республикасынын жарандарын медициналык-санитардык жардам менен камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн жогору амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам көрсөтүү медициналык кароо жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

7

( КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтому на ылайык күчүн жоготту)

8

( КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтому на ылайык күчүн жоготту)

9

Тез медициналык жардамдын бөлүмдөрү жана пункттары-станциялары кечиктирилгис (тез) медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

10

Стационарларда өмүргө коркунуч келтирген абалдан чыкканга чейин кечиктирилгис медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

11

Жарандарга медициналык-санитардык жардамды камсыз кылуу боюнча Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралбаган медициналык жардамды стационар ордуна болуучу бөлүмдөрдө көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

12

Өмүрүнө коркунуч келтирген абалдан чыгаргандан кийин кечиктирилгис көрсөткүчтөр жана пландуу көрсөткүчтөр боюнча стационарларда мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө дарылоо

ССМ

ССМ

Акысыз

13

Өмүрүнө коркунуч келтирген абалдан чыгаргандан кийин кечиктирилгис көрсөткүчтөр жана пландуу көрсөткүчтөр боюнча стационарларда мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары дарылоо

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

14

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө адистештирилген стационарларда (терапиялык, педиатриялык, хирургиялык, акушердик-гинекологиялык ж.б. профилдеги) медициналык жардам көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

15

Биринчи деңгээлде жана адистештирилген стационарларда (терапиялык, педиатриялык, хирургиялык, акушердик-гинекологиялык профилдеги ж.б.) медициналык жардам көрсөтүү, анын ичинде жогорку ыңгайлуулуктагы палаталарда (бейтаптын жогорку ыңгайлуулуктагы шартта болуусу, оорулууларды жеке медициналык жана тиричилик жактан тейлөө, каалоосуна жараша тамактануу)

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

16

Белгиленген квотанын алкагында медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрүн көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

17

Медициналык жардамдын жогорку технологиялуу түрүн көрсөтүү (белгиленген квотадан сырткары)

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

18

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө реабилитациялык медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

19

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары реабилитациялык медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

20

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдө стоматологиялык амбулаториялык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акысыз

21

Мамлекеттик кепилдиктер программасында каралган көлөмдөн сырткары стоматологиялык жардамды көрсөтүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

21-1

Бюджеттик каржылоо көлөмүнөн сырткары стоматологиялык жардам көрсөтүү

ССМ

ИИМ

Акы төлөнөт

22

( КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтому на ылайык күчүн жоготту)

23

Пациентти ооруканага чейин жеткирүү, пландуу көрсөткүчтөр боюнча бир ооруканадан экинчиге ташып баруу

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

24

Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинсекциялык, дезинфекциялык жана дератизациялык иш-чараларды жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

25

Мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын патологоанатомиялык бюросунун өлүкканасынын же бөлүмдөрүнүн муздаткычында каза болгондордун денесин сактоо

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

26

Мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын патологоанатомиялык бюросунун өлүкканасынын же бөлүмдөрүнүн муздаткычында биологиялык калдыктарды сактоо

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

27

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам көрсөтүү, медициналык кароо жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

28

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке амбулаториялык деңгээлде консультациялык-диагностикалык жардам көрсөтүү, медициналык кароо жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

29

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке адистештирилген стационарларда медициналык жардам көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

30

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке адистештирилген стационарларда медициналык жардам көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

31

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке медициналык жардамдын жогорку технологиялык түрлөрүн көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

32

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке медициналык жардамдын жогорку технологиялык түрлөрүн көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

33

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке реабилитациялык медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

34

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке реабилитациялык медициналык жардамды көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

35

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке стоматологиялык жардамды көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

36

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке стоматологиялык жардамды көрсөтүү

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

37

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке стоматологиялык жардамды көрсөтүү (кымбат баалуу жана жаңы муундагы препараттар жана медикаменттер)

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

38

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине кирбеген бекитилбеген контингентке пациентти ооруканага чейин жеткирүү, кечиктирилгис көрсөткүчтөр боюнча бир ооруканадан экинчиге ташып баруу

ССМ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

39

"Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы" мамлекеттик мекемесинде медициналык жактан тейлене турган кызмат орундарынын жана адамдардын тизмегине ылайык бекитилген контингентке пациентти ооруканага чейин жеткирүү, кечиктирилгис көрсөткүчтөр боюнча бир ооруканадан экинчиге ташып баруу (Бишкек шаарынын чегинде)

ССМ

КРПӨИБ

Акысыз

3. Социалдык тейлөөлөр

1

Жумушсуздук боюнча жөлөк пулдарды белгилөө жана төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

2

Ишкердик баштоону уюштуруу максатында жумушсуз жарандарга чакан кредит берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

3

Акы төлөнүүчү коомдук иштерди уюштуруу боюнча программанын алкагында жарандарды убактылуу жумуш орундары менен камсыз кылуу

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

4

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

4-1

Мамлекеттик программалардын, өкмөттөр аралык жана башка расмий макулдашуулардын алкагында жумуш издеген Кыргыз Республикасынын жарандарын чет өлкөдө ишке орношууга көмөк көрсөтүү

Миграция кызматы

Миграция кызматы

Акы төлөмө

5

Чет мамлекетте эмгектенип жүрүп каза болгон Кыргыз Республикасынын жарандарынын сөөгүн мекенине алып келүүгө байланышкан чыгымдардын ордун төлөп берүү

Миграция кызматы

Миграция кызматы

Акысыз

6

Ыктыярдуу негизде камсыздандыруу мүчөлүк акысын төлөгөн адамдарга, анын ичинде жеке эмгектенген адамдарга социалдык камсыздандыруу кызматтары

Соцфонд

Соцфонд

Акысыз

7

Чет элдик жумушчу күчтөрүн тартууга жана аларды иштетүүгө уруксат берүү

Миграция кызматы

Миграция кызматы

Акы төлөнөт

8

Улуттук номерлөө ресурсун бөлүп берүү

МТБМК

МТБМК

Акысыз

9

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жогорку аттестациялык комиссиянын Интернет-журналында илимий макалаларды жарыялоо

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

10

Жолугушуу бөлмөлөрүн берүү

ЖАМК

ЖАМК

Акысыз

11

Жогорку ыңгайлуулуктагы жолугушуу бөлмөлөрүн берүү

ЖАМК

ЖАМК

Акы төлөнөт

12

Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын кыймылдоого жардамчы каражаттарга болгон керектөөлөрүн аныктоо, ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, майыптык кресло-коляскаларды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды (таяк жана балдактарды) даярдоо жана берүү (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык)

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

13

Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн протездик-ортопедиялык буюмдарды, тиричиликке ыңгайлашкан жабдыктарды оңдоо (буюмдардын белгиленген тизмегине ылайык)

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

14

Ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоонун жекече программаларын иштеп чыгуу

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

15

Таяныч-кыймылдоочу аппаратында кемчилдиги бар ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн реабилитациялоо

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

16

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

17

Ай сайын социалдык жөлөк пулдарды белгилөө жана берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

18

Балдары бар, аз камсыз үй-бүлөлөргө ай сайын жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

19

Жеңилдиктердин ордуна акчалай компенсация дайындоо жана төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

20

Юридикалык жана жеке тараптардын отчетторунун негизинде кош бойлуулук жана төрөт боюнча жөлөк пулдарды 11-иш күнүнөн баштап төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

21

Юридикалык жана жеке тараптардын отчетторунун негизинде зыйнаттык (сөөк коюуга) жөлөк пулдарды төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

22

2010-жылдын апрель-июнь айларындагы окуялардын натыйжасында каза болгон жана жоголгон адамдардын үй-бүлөлөрүнө ай сайын кошумча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

23

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

24

Социалдык өнүктүрүү чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын социалдык стационардык мекемелерине жана социалдык тейлөөгө жолдомолорду берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

25

социалдык стационардык мекемелерде социалдык тейлөө

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

26

жалгыз бой жашаган картаң кишилерди жана ден соолугу чектелген кишилерди үйүндө социалдык тейлөө

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

27

Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген I топтогу майыптарга 5 жылда бир жолу ден соолугун чыңдоого санаториялык-курорттук жолдомолорду берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

27-1

(КР Өкмөтүнүн 201 7 -жылдын 23 - ноябрындагы № 769 токтомуна ылайык күчүн жоготту )

28

Врачтын жолдомосу боюнча майыптуулук тобу жок муктаж болгон жарандарга, белгиленген тизмектен сырткары протездик-ортопедиялык буюмдарды даярдоо жана берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акы төлөнөт

4. Каттоо, маалымат кат, күбөлүк жана башка документтерди, ошондой эле алардын көчүрмөлөрүн жана дубликаттарын берүү тейлөөлөр

1

Жумушсуз катары каттоо жана тийиштүү маалымдама берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

2

Кайрылмандарга күбөлүк берүү

Миграция кызматы

Миграция кызматы

Акысыз

3

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

4

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

5

( КР Өкмөтүнүн 201 7 -жылдын 3 - февралындагы № 63 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

6

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

7

Байланыш кызмат көрсөтүүлөрүнө жана жабдууларына, ошондой эле радио жыштыктагы нурланууну берүүчү же электр магниттик толкундардын булагы болуп саналган башка радио электрондук каражаттарга шайкештик сертификатын берүү

МТБМК

МТБМК

Акы төлөнөт

8

Аскерге милдеттүүлөргө, мөөнөттүү жана контракттык кызматтагы аскер кызматчыларына, прапорщиктерге жана офицерлерге аскердик каттоо документтерин берүү

Коргоо комитети

Коргоо комитети

Акысыз

9

Аскерге милдеттүүлөргө, мөөнөттүү жана контракттык кызматтагы аскер кызматчыларына, прапорщиктерге жана офицерлерге аскердик каттоо документтеринин дубликаттарын берүү

Коргоо комитети

Коргоо комитети

Акы төлөнөт

10

Окумуштуулук даража ыйгарылганы жөнүндө диплом берүү

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

11

Окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө аттестат берүү

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

12

Чет өлкөлөр тарабынан берилген окумуштуулук даража ыйгаруу жөнүндө жана окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө документтерди нострификациялоо жана илимий, илимий-педагогикалык кадрларды кайра аттестациялоо

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

13

Окумуштуулук даража ыйгаруу жөнүндө дипломду жана окумуштуулук наам ыйгаруу жөнүндө аттестатты толтуруу жана калыбына келтирүү (дубликатын берүү)

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

14

Бошотуу жөнүндө маалымкатты кайталап берүү

ЖАМК

ЖАМК

Акы төлөнөт

15

Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринен Кыргыз Республикасынын жалпы жарандык паспортун алуу (2006-жылдагы үлгүсү)

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

16

Чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө же консулдук мекемелерине виза берүү жөнүндө ноталарды тариздөө, мамлекеттик кызматкерлерден - Кыргыз Республикасынын жарандарынан башкаларга

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

17

Чет өлкөлүк жарандарга виза берүү жана визанын мөөнөтүн узартуу, кызматтык иштер боюнча визалык колдоону тариздөө

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

18

Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн мекенине кайтып келүүгө күбөлүк берүү (МКК)

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

19

Чет өлкөгө жеке иштери менен кеткен Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет өлкөдө туруктуу жашоого калууга уруксат берүү жөнүндө расмий өтүнүчтөрүн кабыл алуу жана тариздөө

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

20

Кыргыз Республикасынын жарандарынын Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу тууралуу документтерин тариздөө

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

21

Баланын жарандыгын тандоо жөнүндө документтерди тариздөө

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

22

Кыргыз Республикасынын жарандыгын белгилөө (Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендигинин фактысын аныктоо)

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

23

Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жарандык абалдын актыларын жазууну каттоо:
- никеге турууну каттоо жана никеге тургандыгы тууралуу күбөлүктү берүү;
- соттон тышкаркы тартипте ажырашуу жана ажырашкандыгы тууралуу күбөлүк берүү (тараптардын ар бирине);
- фамилиясын, атын, атасынын атын өзгөрткөндүгү тууралуу материалды каттоо жана тариздөө;
- туулгандыгын каттоо жана туулгандыгы тууралуу күбөлүктү берүү

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

24

Чет өлкөгө убактылуу же туруктуу жашоого келген Кыргыз Республикасынын жарандарын консулдук эсепке алууга коюу

ТИМ

ТИМ

Акысыз

25

Кыргыз Республикасынын жана чет өлкөлөрдүн мамлекеттик органдары тарабынан берилген документтерди легалдаштыруу

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

26

Кыргыз Республикасынын чет өлкөлүк мекемелери тарабынан жүргүзүлүүчү нотариалдык аракеттер

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

27

Мүлктү пайдалануу жана тескөө укугуна ишеним кат берүү:
- авто транспорт каражаттарын;
- кредиттик операцияларды жүргүзүүгө;
- акча каражаттарын жана башка материалдык баалуулуктарды алууга ишеним кат

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

28

Камкорчулук, мураскордук жана башка мүлктүк иштерди жүргүзүү жана алар менен байланышкан нотариалдык аракеттерди жүргүзүү

ТИМ

ТИМ

Акы төлөнөт

29

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

30

Келген өлкөдө туулгандыгы тууралуу күбөлүккө Кыргыз Республикасынын жарандыгын тастыктоо тууралуу кошумча баракты Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы жана Казакстан Республикасындагы чет өлкөлүк мекемелери тарабынан тариздөө

ТИМ

ТИМ

Акысыз

31

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

32

Өлгөндүгүн каттоо жана өлгөндүгү тууралуу күбөлүктү берүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

33

Жарандын белгилүү бир жерде тирүү жүргөн фактысын күбөлөндүрүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

34

Фотографиялык карточкада түшүрүлгөн адам менен жарандын бир экендигин күбөлөндүрүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

35

Документтерди көрсөткөн убакытты күбөлөндүрүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

36

КРнын чет өлкөлүк мекемесинде келген өлкөдө камкорчунун дайындалганы тууралуу актыны түзүү жана камкордукка алынган мүлктү башкаруу боюнча отчетту бекитүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

37

Мураска берүүчүнүн өтүнүчү боюнча мурас кагазына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

38

Мурастык мүлктүн тизимин түзүү жана бул мүлктү коргоо боюнча чараларды көрүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

39

Кызыкдар жактардын өтүнүчүнүн негизинде берилген тизим боюнча мүлктү текшерүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

40

Мураска укук тууралуу күбөлүк берүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

41

Жубайлардын жалпы мүлкүндөгү үлүшкө менчик укугу тууралуу күбөлүк берүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

42

Кол коюунун, документтердин көчүрмөсү жана алардын көчүрмөлөрү нак өзү экендигин күбөлөндүрүү

ТИМ

ТИМ

Акысыз

43

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 279 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

44

Апостил коюу

ЮМ

ЮМ, ИИМ

Акы төлөнөт

45

Интеллектуалдык менчиктин корголуучу объекттерин реестрге киргизүү

МБК

МБК

Акы төлөнөт

46

Аккредиттелген лабораториялардын ишин инспекциялык контролдоону эске алуу менен эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык лабораториялардын компетенттүүлүгүн ырастоо

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

47

Продукцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сертификациялоо боюнча аккредиттелген органдын ишин инспекциялык контролдоону эске алуу менен эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык продукцияларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сертификациялоо боюнча органдын компетенттүүлүгүн ырастоо

ЭМ

эм

Акы төлөнөт

48

Менеджмент системасын сертификациялоо боюнча аккредиттелген органдын ишин инспекциялык контролдоону эске алуу менен эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык менеджмент системасын сертификациялоо боюнча органдын компетенттүүлүгүн ырастоо

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

49

Персоналды сертификациялоо боюнча аккредиттелген органдын ишин инспекциялык контролдоону эске алуу менен эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык персоналды сертификациялоо боюнча органдын компетенттүүлүгүн ырастоо

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

50

Контролдоонун аккредиттелген органынын ишин инспекциялык контролдоону эске алуу менен эл аралык стандарттардын талаптарына ылайык контролдоо органынын компетенттүүлүгүн ырастоо

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

51

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 18-октябрындагы № 559 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

52

Кыргыз Республикасында берилген негизги жана жалпы билим тууралуу документтердин нак өзү экендигин тастыктоо

БИМ

БИМ

Акысыз

53

Жогорку окуу жайлардын жана кесиптик орто окуу жайлардын студенттеринин студенттик белеттеринин, сынак китепчесинин дубликатын берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

54

Чет өлкөлүк окуу жайларда окуп жаткан адамдардын билим деңгээлин жана мазмунун тастыктоо тууралуу маалымкаттарды берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

55

Кыргызстандын студент - жарандарын чет мамлекеттердин билим берүү мекемелерине окууга жиберүү боюнча маалымкат берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

56

Кыргыз Республикасынын жарандарынын чет өлкөлүк окуу жайларда окуп жаткандыгын тастыктоо тууралуу маалымкат берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

57

Кыргыз Республикасында берилген орто жана/же жогорку кесиптик билим тууралуу документтин нукура экендиги тууралуу маалымкат берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

58

Билим жөнүндө жеке документтердин дубликатын берүү: жалпы орто билим тууралуу аттестаттын дубликаты жана негизги жалпы билим тууралуу күбөлүктүн дубликаты

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

59

Билим берүү ишин жүргүзүүгө укук берүүчү лицензиялардын жана сертификаттардын дубликаттарын берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

60

Тестирлөөнүн бардык түрлөрүнөн өтүүнүн жыйынтыгы боюнча сертификат берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

61

Ведомстволук сыйлыктарды мурда алган жеке адамдарга жоготкон ведомстволук сыйлыктардын дубликаттарын берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

62

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту )

63

Ченемдик укуктук документтердин жана мезгилдүү басылмалардын ведомстводон тышкаркы программаларын чыгаруу

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

64

(КР Өкмөтүнүн 2016-жылдын 4- августундагы № 430 токтомуна ылайык к үчүн жоготту)

65

Китепканалар аралык абонемент боюнча башка китепканаларда турган документтерди убактылуу пайдаланууга берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

66

Ысык-Көл, Соң-Көл жана башка балык чарба көлмөлөрүндө балык кармоо үчүн балык уулоо белетинин дубликатын, өндүрүш журналын берүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

67

Шайкештик сертификатын берүү (айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн жана тигүүчү материалдарынын үрөнчүлүк сапатын лабораториялык аныктоонун натыйжалары боюнча республика ичинде берилет), Эл аралык Кызгылт сары сертификатты берүү (OISLS) (экспорттоло турган үрөн продукциясына берилет)

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

68

Юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) тууралуу күбөлүктүн дубликатын берүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

69

Нотариалдык ишти аткаруу үчүн жеке жана юридикалык жактардын чакыруусу боюнча нотариустун баруусу

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

70

Юридикалык жакты, филиалды (өкүлчүлүктү) мамлекеттик каттоо үчүн аталыштарды алдын ала текшерүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

71

Нотариалдык күбөлөндүрүүнү жүргүзүү үчүн типтүү эмес документтердин долбоорлорун иштеп чыгуу

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

72

Туулгандыгын каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

73

Никеге турууну каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

74

Никеден ажырашууну каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

75

Өлүмдү каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

76

Фамилиясынын, атынын, атасынын атынын өзгөртүлүшүн каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

76-1

Фамилиясынын, атынын, атасынын атынын өзгөртүлүшүн тезинен каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

77

Атасы экендигин аныктоону каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

78

Бала (кыз) багып алууну каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

79

Нике бекитүүнү салтанаттуу каттоону жүргүзүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

80

Жаңы төрөлгөн балдарды салтанаттуу каттоону жүргүзүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

81

Жерге орноштуруу иштерин тариздөө жана жер участокторуна укугун күбөлөндүрүүчү документтерди берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

82

Кыймылсыз мүлккө укуктарды жана оорлотууларды (чектөөлөрдү) мамлекеттик каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

82-1

Милдеттүү нотариалдык күбөлөндүрүүнү талап кылбаган кыймылсыз мүлктү ээликтен ажыратуу келишиминин негизинде кыймылсыз мүлккө болгон укугун мамлекеттик каттоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

83

Жарандык абалдын актыларын каттоо тууралуу кайталап күбөлүк берүү, жарандык абалдын актыларынын маалымкатын, билдирүүлөрүн, көчүрмөлөрүн берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

84

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту )

85

Транспорт каражаттарын башкаруу укугуна айдоочунун күбөлүгүн берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

86

Өзү жүрүүчү технологиялык машиналарды башкаруу укугуна тракторист-машинисттин күбөлүгүн берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

87

Укукту күбөлөндүрүүчү документтерди, катталуунун номердик белгилерин берүү менен автомототранспорт каражаттарына менчик укукту каттоо (кайра каттоо)

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

88

Укукту күбөлөндүрүүчү документтерди, катталуунун номердик белгилерин берүү менен тракторлорго, трактордук чиркегичтерге, өзү жүрүүчү технологиялык машиналарга, ичинен күйүүчү кыймылдаткычы бар (опурталдуу өндүрүш объекттеринде колдонулуучу техникалык түзүлүштөрдөн башка) стационардык технологиялык түзүлүштөргө менчик укугун каттоо (кайра каттоо)

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

89

Транспорт каражаттар жана айдоочунун күбөлүктөрү тууралуу маалыматтарды тастыктоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

90

Милдеттүү медициналык камсыздандырууга өз алдынча мүчөлүк акы төлөөчү адамдар үчүн полистерди тариздөө жана берүү

ММКФ

ММКФ

Акы төлөнөт

91

Табыштама жана келишимдер боюнча шайкештиги милдеттүү ырасталууга жаткан, адамдардын өмүрү жана ден соолугу, жаныбарлар жана өсүмдүктөр, айлана-чөйрө үчүн коопсуз тамак-аш продукциясына, эл керектөөчү товарларга, күйүүчү-майлоочу майларга, машина куруучу, электр-техникалык продукцияларга шайкештик тастыктамаларын берүү

ЭМ

ЭМ

Акы төлөмө

92

"Кыргыз Республикасынын спорт чебери", "Кыргыз Республикасынын эл аралык класстагы спорт чебери", "Кыргыз Республикасынын спортуна эмгек сиңирген чебер" күбөлүктөрүнүн жуп нускаларын берүү

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

93

"Бирдиктүү терезе" принциби боюнча катталган юридикалык жактарга, филиалдарга (өкүлчүлүктөргө) күбөлүк берүү, Кыргыз Республикасынын "Юридикалык жактарды филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоо жөнүндө" Мыйзамынын 24-беренесинде белгиленгенден башка учурларда

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

94

Соттун чечими боюнча мажбурлап жоюлгандан башка учурларда юридикалык жактын, филиалдын (өкүлчүлүктүн) ишин токтотконун каттоо жөнүндө буйруктун көчүрмөсүн юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн), электрондук маалымат базаларына маалыматтарды киргизүү жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга кабарлоо менен берүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

95

Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун каттоо.

Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун өзгөртүү жөнүндө жазууларды күрөө кабарлоосуна киргизүү.

Кыймылдуу мүлккө карата милдеттенмелерди аткаруу боюнча (келишим боюнча) талап укугун токтотуу тууралуу жазууларды күрөө кабарлоосуна киргизүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

96

Кыймылдуу мүлккө талап укуктарынын бирдиктүү мамлекеттик реестринен көчүрмө берүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

97

Дары-дармек каражатына же медициналык буюмга каттоо күбөлүгүнүн дубликатын берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

98

Дары-дармек каражатынын сапаты жөнүндө корутунду/ медициналык буюмдун сапаты жана коопсуздугу жөнүндө корутунду берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

99

Дары-дармек каражатынын сапаты жөнүндө корутундунун/медициналык буюмдун сапаты жана коопсуздугу жөнүндө корутундунун көчүрмөсүн берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

100

Дары-дармек каражатынын сапаты жөнүндө корутундунун/ медициналык буюмдун сапаты жана коопсуздугу жөнүндө корутундунун дубликатын берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

5. Изилдөө, талдоо, баалоо жана экспертиза кызматын көрсөтүү

1

Баалуу металлдардан жасалган зергер жана башка тиричилик буюмдарын сынап көрүү жана белги коюу

ФМ

ФМ

Акы төлөнөт

2

Майыптыгын, тобун, себебин, мөөнөтүн аныктоо боюнча күбөлөндүрүү/кайра күбөлөндүрүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

3

Майыптык белгилеринин болушуна сырттан жана каза болгондон кийин экспертиза жүргүзүү жана майыптык боюнча жөлөк пул дайындоо жана төлөп берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

4

Бала асырап алуу, камкорчу жана көзөмөлчү, асырап алуучу ата-эне болуу мүмкүндүгү жөнүндө корутундуларды, бала (кыз) асырап алуунун, камкорчу жана көзөмөлчү болуунун негиздүүлүгү жөнүндө корутундуларды берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

5

Өнөр жай калдыктарына, саркынды сууларга жана жер ресурстарын булганышына пландан тышкары лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү

Токой агенттиги

Токой агенттиги

Акы төлөнөт

6

Өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактарда, аң уулоочу жерлерде жана мамлекеттик токой фондунан тышкары жерлерде пландан тышкары токой өстүрүү жана илимий-изилдөө иштерин аткаруу

Токой агенттиги

Токой агенттиги

Акы төлөнөт

7

Кыргыз Республикасынын улуттук стандарттарынын, стандартташтыруу эрежелеринин жана стандартташтыруу чөйрөсүндөгү сунуштардын, мекемелердин стандарттарынын долбоорлоруна экспертизаларды жүргүзүү

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

8

Интеллектуалдык менчик объекттерин баалоо

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

9

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинде бекитилген Тематикалык пландан тышкары окуу китептеринин, окуу-методикалык куралдардын жана дидактикалык материалдардын кол жазмаларын экспертизадан өткөрүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

10

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мекемелеринин окуучуларынын башталгыч жалпы, негизги жалпы, орто (толук) жалпы билим деңгээлин тестирлөө

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

11

Жеке адамдардын кыргыз тили боюнча билим деңгээлдерине баалоо жүргүзүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

12

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитиле турган эпизоотияга каршы иш-чаралардын тизмегине ылайык ветеринардык-санитардык иш-чараларды өткөрүү

АЧТММ

АЧТММ

Акысыз

13

Ветеринардык-санитардык иш-чараларды өткөрүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

14

Жаныбарлардын, канаттуулардын, балыктардын, аарылардын ооруларын лабораториялык диагностикалоо (тирүүсүндө жана өлгөндө)

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

15

Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн сорттуу айдоолоруна талаа инспекциясын жүргүзүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

16

Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөндөрүнүн жана тигүүчү материалдарынын сапатын лабораториялык аныктоо

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

17

Өсүмдүктөргө, жер кыртышына, сугат сууларына пестициддер менен агрохимикаттардын калдыктарына, ошондой эле алардын стандарттарга жана техникалык шарттарга туура келүүсүнө жана а/ч товар өндүрүүчүлөрүнүн билдирмелери боюнча жер кыртышында аш болуучу заттардын жана гумустун болушуна анализ жүргүзүү

АЧТММ

АЧТММ АЧТММ

Акы төлөнөт

18

Квалификациялык экзамендерди өткөрүү тракторист-машинисттин

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

19

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту )

19- 1

Жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча карантиндик объекттерди аныктоого айыл чарба жерлерин, көчөттөрдү, иши өсүмдүктөрдөн алынуучу продукциялар, үлгүлөрдү алуу жана лабораториялык экспертизаларды жүргүзүү менен байланышкан ишканаларды жана ага жанаша жайгашкан аймактарды пландуу изилдөө (энтомологиялык экспертиза, гербологиялык экспертиза, фитопатологиялык экспертиза

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөмө

20

(КР Өкмөтүнүн 201 4 -жылдын 18 - ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык к үчүн жоготту )

21

Экспорттоо учурунда клиникалык кароо жана ветеринардык коштоп жүрүүчү документтерди берүү менен термометрия

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

22

Экспорттоодо мал чарба азыктарына, сырьелоруна, тоюттарга, тоют кошулмаларына, ветеринардык дары каражаттарга жана препараттарга ветеринардык кароо жүргүзүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

23

Экспорттоо максатында карантинге алынчу продукциянын карантиндик фитосанитардык абалын аныктоо, анын ичинде бардык фитосанитардык анализдердин жана экспертизалардын бардык түрлөрү менен аныктоо, карантинге алынчу продукциянын карантиндик фитосанитардык карантин абалы жөнүндө корутунду/фитосанитардык документтерди берүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

24

Пенсионерлер, майыптар жана аларга теңештирилген жарандардын категориялары үчүн пенсияларды жана жөлөк пулдарды дайындоого байланышкан криминалисттик, инженердик-техникалык, экономикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

25

Жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча криминалисттик, инженердик-техникалык, экономикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү

ЮМ

ЮМ

Акы төлөмө

26

Табыштамалар жана келишимдер боюнча санитардык-эпидемиологиялык экспертиза жүргүзүү (тамак-аш продукциясы, ичүүчү суу, эл керектеген товарлар, курулуш материалдар ж.б.):
 - санитардык-химиялык, токсикологиялык изилдөөлөр;
- микробиологиялык изилдөөлөр;
- радиометриялык изилдөөлөр

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

27

Жеке жана юридикалык жактардын социалдык-укуктук мүнөздөгү сурамдары боюнча маалымат, табыштама жана келишим боюнча жумуш зонанын абасын изилдөө (санитардык-химиялык изилдөөлөр)

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

28

Табыштамалар жана келишимдер боюнча тамак-аш продукциянын генетикалык модификацияланган булактарын табуу үчүн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

29

Ионсуз нурдун булактары жана башка физикалык факторлордун адам ден соолугуна таасирин табыштамалар жана келишимдер боюнча изилдөө:
- ЭМП; - жарыгын өлчөө;
- электростатикалык талааны өлчөө;
- шуулдоону өлчөө;
- вибрация деңгээлин өлчөө;
- микроклиматтын параметрлерин өлчөө

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

30

Табыштамалар жана келишимдер боюнча дезинфекциялык каражаттардын активдүүлүгүн аныктоо

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

31

Табыштамалар жана келишимдер боюнча микробиологиялык контролдоо (дарылоо-алдын алуу уюмдары, ДДУ, тамак-аш ишканалары ж.б.):
- төгүндүлөр;
- архивдик мекеменин аймагынын абасы

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

32

Табыштамалар жана келишимдер боюнча инфекциянын диагностикалоо үчүн бейтаптардан клиникалык материалды микробиологиялык изилдөө

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

33

Табыштамалар жана келишимдер боюнча инфекцияга серологиялык жана молекулярдык-генетикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү (вирустук гепатиттер, бруцеллез)

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

34

Табыштамалар жана келишимдер боюнча паразитологиялык изилдөөлөр:
- биоматериалды;
- тамак-аш продуктуларын;
- айлана-чөйрөнүн объектилерин ж.б.

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

35

Табыштамалар жана келишимдер боюнча АИВге антителолорду аныктоо

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

36

Мамлекеттик органдардыкынан башка, жеке жана юридикалык жактардын сурамы боюнча соттук-медициналык, соттук-психиатриялык, соттук-психологиялык жана соттук-наркологиялык экспертизаларды жүргүзүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

37

Кыймылсыз мүлк бирдиктерин техникалык текшерүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

38

Жеке жана юридикалык жактардын билдирүүсү боюнча ветеринардык дары-дармек каражаттарынын натыйжалуулугуна жана коопсуздугуна экспертиза жүргүзүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөмө

39

Корутунду (сыноо протоколу) берүү менен сатып алынуучу, тапшырылуучу жана ташылып келинген эгиндин жана андан кайра иштетилген продуктулардын сапатын лабораториялык аныктоо

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөмө

40

Топография-геодезиялык, сүрөткө тартуу жана картографиялык иштер боюнча материалдарды берүү

ӨЭЖМК

ӨЭЖМК

Акы төлөмө

41

Химиялык зыяндуу заттарды камтыган инженердик курулмаларды текшерүү жана мындай курулмаларды пайдаланган жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча корутундуларды берүү

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөмө

42

Жеке жана юридикалык жактардын табыштамалары боюнча шахталардын жана кендердин атайын жабдууларын сыноо

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөмө

43

Табыштамалар жана келишимдер боюнча шайкештиги милдеттүү ырасталууга жаткан, адамдардын өмүрү жана ден соолугу, жаныбарлар жана өсүмдүктөр, айлана-чөйрө үчүн кооптуу тамак-аш продукциясын, эл керектөөчү товарларды, күйүүчү-майлоочу майларды, машина куруучу, электр-техникалык продукцияларды аныктоо үчүн лабораториялык изилдөөлөрдү жүргүзүү

ЭМ

ЭМ

Акы төлөмө

44

Табыштамалар жана келишимдер боюнча тийиштүү түрдөгү документ берүү менен ченөө каражаттарын текшерүү жана калибрлөө

ЭМ

ЭМ

Акы төлөмө

45

Кардарлардын табыштамасы боюнча белгиленген түрдөгү документ берүү менен ченөө каражаттарынын тибин бекитүү же метрологиялык аттестациялоо

ЭМ

ЭМ

Акы төлөмө

46-1

Жаратылыш сууларын, ылайды, чополорду, туздуу породаларды дарылоо катары пайдалануу ыкмаларын аныктоо үчүн физикалык-химиялык жана органолептикалык изилдөө

СМ

СМ

Акы төлөнөт

47

Дары-дармек каражатына жана медициналык буюмга каттоо күбөлүгүн берүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

48

Дары-дармек каражатынын жана медициналык буюмдун каттоо досьесине өзгөртүүлөрдү киргизүү

ССМ

ССМ

Акы төлөнөт

49

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

50

Табигый, техникалык, гуманитардык, прикладдык жана коомдук илимдер жаатындагы пландан тышкаркы (мамлекеттик заказдан тышкары) илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү (мониторингди кошкондо)

УИА

УИА

Акы төлөнөт

51

Техниканын, технологиялардын, материалдардын, заттардын, приборлордун жана жабдуулардын жаңы үлгүлөрүн түзүү жана киргизүү боюнча пландан тышкаркы (мамлекеттик заказдан тышкары) тажрыйбалоо-конструктордук жана долбоорлоо-технологиялык иштерди жүргүзүү

УИА

УИА

Акы төлөнөт

52

Пландан тышкаркы илимий, илимий-техникалык, экономикалык, социалдык жана экологиялык экспертизаларды жүргүзүү (идентификацияны кошкондо)

УИА

УИА

Акы төлөнөт

53

Материалдык жана материалдык эмес объектилерге жана процесстерге пландан тышкаркы илимий талдоо жүргүзүү

УИА

УИА

Акы төлөнөт

54

Материалдык жана материалдык эмес объектилерге жана процесстерге пландан тышкаркы илимий баалоо жүргүзүү

УИА

УИА

Акы төлөнөт

55

Жабдуулардын, конструкциялардын, буюмдардын, заттардын жана материалдардын үлгүлөрүнө пландан тышкаркы сыноо жүргүзүү

УИА

УИА

Акы төлөнөт

56

Профилдик адистин көчмө экспедициялык жана практикалык кызмат көрсөтүүлөрү

УИА

УИА

Акы төлөнөт

6. Маалымат менен камсыздоо тейлөөлөрү

1

Ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

2

КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту

3

Жарандарга жеке камсыздандыруу эсебинен маалымат берүү

Соцфонд

Соцфонд

Акысыз

4

Диссертациялардын авторефераттары жана диссертациялар боюнча маалымат берүү

ЖАК

ЖАК

Акы төлөнөт

5

Ата-эненин камкордугусуз калган балдар жөнүндө мамлекеттик маалымат банкынан маалымат берүү

ЭСӨМ

ЭСӨМ

Акысыз

6

КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 25-сентябрындагы N 643 токтомуна ылайык күчүн жоготту

7

Жер казынасын пайдалануу субъекттеринин геологиялык изилдөө же кен казуу иштерин жүргүзүү үчүн чечим кабыл алуусуна жетиштүү кыскача геологиялык маалыматты кызыккан жактардын суроолору боюнча берүү

ӨЭЖМК

ӨЭЖМК

Акысыз

8

Статистикалык иштердин программасында каралбаган статистикалык байкоолорду жүргүзүү, статистикалык маалыматтарды берүү, ошондой эле компьютер пайдалануучуларды маалыматтык тейлөө

Улутстатком

Улутстатком

Акы төлөнөт

9

Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары турган жарандардан 5 бетке чейинки көлөмдөгү документтерди суратып алдыруу

ТИМ

ТИМ

Акысыз

10

Адистештирилген метеорологиялык, агрометеорологиялык, гидрологиялык маалымат берүү

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөнөт

11

Стандартташтыруу боюнча кагаз же электрондук түрдөгү документтерди издөө, ылгоо жана көчүрмөсүн берүү жана керектөөчүлөрдү информациялык абонент боюнча тейлөө

ЭМ

ЭМ

Акы төлөнөт

12

Илимий-техникалык информацияны тематикалык бөлүштүрүү

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

13

Тематикалык библиографиялык тизмек түзүү

Кыргызпатент

Кыргызпатент , ССМ

Акы төлөнөт

14

Кыргыз Республикасынын фонддору боюнча ойлоп табуулар боюнча патенттик издөөлөр

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

15

Микросактагычтарда илимий-техникалык документацияны кароо

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

16

КР Ө км ө т ү н ү н 2013-жылдын 27-августундагы N 468 токтомуна ылайык күчүн жоготту

17

Маалымат базаларынан пайдаланууну камсыздоо

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акысыз

18

Интеллектуалдык менчик жана анын коммерциялаштыруу маселеси боюнча маалымат берүү

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акысыз

19

Китепканалардын фонддорунда сакталып турган документтерди убактылуу пайдаланууга берүү

М ММТМ

ММТМ

Акысыз

20

Илимий-техникалык адабияттардын көчмө көргөзмөлөрүн уюштуруу

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

21

Адабий
- көргөзмөлөрдү;
- чыгармачылык кечелерди;
- презентацияларды;
- конференцияларды өткөрүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

22

Китепканалардын фонддорунда сакталып турган документтерди белгиленген стандарттардан тышкары артыкча ыңгайлуу шартта убактылуу пайдаланууга берүү

ММТМ

ММТМ , ССМ

Акы төлөнөт

23

Библиографиялык маалыматтарды берүү

ММТМ

ММТМ , ССМ

Акы төлөнөт

24

Ойлоп табуулар боюнча патенттик изденүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

25

Рефераттык обзорлорду, дайджесттерди, маалыматтык-анализдик справкаларды түзүү

ММТМ

ММТМ , УИА

Акы төлөнөт

26

КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомуна ылайык күчүн жоготту

27

Экскурсиячы менен экспозициялар жана көргөзмөлөр боюнча экскурсия жасоо

ММТМ

ММТМ , УИА

Акы төлөнөт

28

Видео/фотосъемкаларды тартуу үчүн музей фонддоруна кирүүгө мүмкүндүк берүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

29

Экскурсиячы менен китепканаларга экскурсия жасоо

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

30

Маданий-ышкыбоздук иш-чараларды даярдоого жана өткөрүүгө консультациялык, методикалык жана чыгармачыл-уюштуруучу жардамдарды көрсөтүү

ММТМ

ММТМ

Акы төлөнөт

31

Жалпы билим берүүчү уюмдар, орто жана жогорку кесиптик окуу жайлар үчүн тест тапшырмаларын даярдап берүү

БИМ

БИМ

Акы төлөнөт

32

Жеке жана юридикалык жактарга билим берүү жана илим системасы жөнүндө статистикалык, информациялык жана башка маалыматтарды берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

33

Балдары бар үй-бүлөлөргө баланын өнүгүү деңгээлин аныктоо маселеси боюнча консультация берүү

БИМ

БИМ

Акысыз

34

Көлмөлөрдө жана алардын участокторунда ышкыбоздук жана спорттук балык уулоону өткөрүү үчүн маалымат берүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

35

Балык уулоо, балыкчылык жана балык запастарын өстүрүү максатында көлмө-сууларды, балык уулоочу участокторду жана көлмөлөрдү пайдаланууга берүү үчүн документтердин тобун даярдоо

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

36

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин архивдеринен юридикалык жактардын каттоо документтерин издөө

ЮМ

ЮМ

Акысыз

37

ММКнын Мамлекеттик реестринен маалыматтарды даярдап берүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

38

Юридикалык жактардын, филиалдардын (өкүлчүлүктөрдүн) мамлекеттик бирдиктүү реестринен көчүрмөлөрдү берүү

ЮМ

ЮМ

Акысыз

39

Кыргыз Республикасынын аймагында адамдын кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы, соттуулугунун бар же жоктугу тууралуу маалымдама берүү

ИИМ

ИИМ

Акысыз

39- 1

Кыргыз Республикасынын аймагында адамдын кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы, соттуулугунун бар же жоктугу тууралуу маалымдаманы тез аранын ичинде акы төлөмө негизде берүү

ИИМ

ИИМ

Акы төлөмө

40

Жеке жана юридикалык жактардын суроолору боюнча социалдык-укуктук жана тематикалык мүнөздөгү маалыматтарды берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

41

Архивдик фонддон документтердин көчүрмөлөрүн берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо , УИА

Акы төлөнөт

42

Документтерди архивдик мекеменин аймагында убактылуу пайдалануу үчүн архивдик фонддон берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

43

Документтерди архивдик мекеменин аймагынан сыртта убактылуу пайдалануу үчүн архивдик фонддон берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

44

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

45

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

46

(КР Өкмөтүнүн 2017-жылдын 15-майындагы № 279 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

47

Чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга жашоо үчүн туруктуу жана убактылуу уруксатты узартууну тариздөө

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

48

Чет өлкөлүк жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга чек ара зонасына аз убакытка келүүсү үчүн уруксаттарды тариздөө

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

49

ID-card формасындагы паспорттор менен Кыргыз Республикасынын жарандарын документтештирүү: алмаштыруу боюнча, бузулгандыгы боюнча, жоголгон паспортту калыбына келтирүү боюнча, эркинен ажыратуучу жайдан бошогондугу боюнча, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу боюнча

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

50

Кыргыз Республикасынын жарандарын жалпы жарандык паспорттор түрүндө документтештирүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

51

ID-card жана жалпы жарандык паспорттор түрүндөгү паспорттор менен Кыргыз Республикасынын жарандарын шашылыш документтештирүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

52

Жарандардын, анын ичинде жашы жете элек балдардын, Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендигин аныктоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

53

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 29-июлундагы № 372 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

54

Табылган буюмдар бюросунун маалымкатын берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

55

Кыймылсыз мүлк жөнүндө маалыматтарды берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

56

Жарандык абалдын актыларынын жазуусуна оңдоолорду, толуктоолорду киргизүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт (*)

56-1

Жарандык абалдын актыларын жазууга оңдоолорду, толуктоолорду тезинен киргизүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

57

Транспорт каражаттарын башкага берүүгө чектөөлөрдү коюу (арестке алуу, күрөөгө коюу)

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

58

Геологиялык маалымат ресурстарын пайдаланууга берүү

ӨЭЖМК

ӨЭЖМК

Акы төлөнөт

59

Жарандык, каттоо, калкты документтештирүү жана жарандык абалдын актылары жөнүндө маалыматтарды ырастоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

60

Жарандык, каттоо, калкты документтештирүү жана жарандык абалдын актылары жөнүндө маалыматтарды тез арада ырастоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

61

Улуттук паспортторду жана жарандык абалдын актыларын мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктөрдү жеринде документтештирүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

62

Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун мамлекеттик реестринен банктарга, банктык эмес финансы-кредиттик уюмдарга, нотариалдык контораларга жана жеке нотариустарга, мобилдүү уюлдук байланыш операторлоруна Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун жарактуулугу жана жараксыздыгы жөнүндө маалымат берүү

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

63

Бөлүп берүүгө жеткиликтүү болгон радиожыштыктарды тандоо боюнча маалымат берүү

МТБМК

МТБМК

Акы төлөнөт

7. Басма, көчүрмөлөө жана басып чыгаруу кызмат көрсөтүүлөрү

1

Юридикалык жана жеке жактар үчүн статистикалык маалыматтардын (кагаздагы версиясы) тиражын көбөйтүү, мамлекеттик органдардын ведомстволук статистикалык отчетунун тиражын көбөйтүү

Улутстатком

Улутстатком

Акы төлөнөт

2

Илимий-техникалык адабияттарды жана документацияны сканерлөө жана көчүрмөлөө

Кыргызпатент

Кыргызпатент , ССМ

Акы төлөнөт

3

Жылдык пландан тышкары басма (профилдик) продукцияны басуу

Кыргызпатент

Кыргызпатент , ССМ

Акы төлөнөт

4

Китепкана документациясын жана басма продукциясын, анын ичинде методикалык, библиографиялык окуу куралдарды, проспекттерди иштеп чыгуу жана басып чыгаруу

ММТМ

ММТМ , ССМ

Акы төлөнөт

5

КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 15-майындагы № 259 токтомуна ылайык күчүн жоготту

6

Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын көчүрмөлөрүн кагаз бетине чыгаруу (ксерокопия)

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

8. Коопсуздукту жана сактоону камсыздоо

1

Зыянкечтерге каршы химиялык тазалоо (чегиртке жана ААК (америкалык ак көпөлөк)

АЧТММ

АЧТММ

Акысыз

2

Айыл чарбалык товар өндүрүүчүлөрдүн арыздары боюнча өсүмдүктөрдүн зыянкечтерине, илдеттерине жана отоо чөптөргө каршы химиялык иштетүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

3

Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн айдоолорунда өсүмдүктөрдү зыянкечтерден, илдеттерден жана отоо чөптөрдөн, ошондой эле биостимуляторлордон биологиялык коргоо

АЧжММ

АЧжММ

Акы төлөнөт

4

Жеке жана юридикалык жактардын арыздары боюнча карантинге алынчу продукцияны, транспорт каражаттарын зыянсыздоо, кампа жайларды өсүмдүктөрдүн карантинин камсыздоо ченемдерине жана эрежелерине ылайык профилактикалык фитосанитардык зыянсыздоо жана зыянсыздалганын ырастоочу документти берүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

5

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 18-ноябрындагы № 655 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

6

Товарларды жана транспорт каражаттарын бажылык коштоо

МБК

МБК

Акы төлөнөт

7

Документтердин пакетин, мурас кагазын, акчаларды, баалуу кагаздарды жана башка баалуулуктарды (мурастардан башкаларын) сактоо. Акча суммаларын же мүлктү тиешелүүлүгүнө жараша берүү үчүн депозитке кабыл алуу

ТИМ

ТИМ

Акысыз

8

Жеке нотариустардын нотариалдык документтерин мамлекеттик нотариалдык конторанын архивине кабыл алуу жана сактоо

ЮМ

ЮМ

Акы төлөнөт

9

Келишим боюнча жеке жана юридикалык жактардын объекттерин кайтаруу жана коопсуздугун камсыздоо (милициялык, аскерлешкен жана кароолдук)

ИИМ

ИИМ

Акы төлөнөт

10

( КР Өкмөтүнүн 201 7 -жылдын 3 - февралындагы № 63 токтому на ылайык күчүн жоготту)

11

Тез от алуучу, катуу таасир этүүчү, уулуу, радиоактивдүү заттарды жана материалдарды коштоо

ИИМ

ИИМ

Акы төлөнөт

12

Жарандардын укуктары же эркиндиктери, же коомдук тартиптин бузулушун ички иштер органдары тарабынан токтотуу (болтурбоо) боюнча шашылыш жардам

ИИМ

ИИМ

Акысыз

13

Документтерди мамлекеттик сактоого тапшыруу үчүн даярдоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

14

Арыз ээсинин демилгеси боюнча документтерди сактоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

15

Архивдик фонддун бөлүгү болуп саналган документтерди сактоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акысыз

16

Мекемелер, уюмдар, ишканалар үчүн тармактык жана жеке иштердин номенклатурасын даярдоо

Мамкаттоо

Мамкаттоо

Акы төлөнөт

9. Башка кызмат көрсөтүүлөр

1

Суу пайдалануучуларга суу берүү

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

2

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын түзөтүүчү мекемелерине жакын жайгашкан калктуу конуштарды таза суу менен камсыздоо

ЖАМК

ЖАМК

Акы төлөнөт

3

Жаратылышты коргоо, рекреациялык, илимий, эстетикалык, тарыхый-маданий жана агартуучу маанидеги, өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын, мамлекеттик токой фондунун, жаратылыш музейлеринин, экологиялык визит борборлорунун,бекитилип берилген аң улоо жерлеринин объекттерине баруу

Токой агенттиги

Токой агенттиги , КРПӨИБ

Акы төлөнөт

4

Мамлекеттик токой питомниктеринде өстүрүлгөн жыгачтарды багып кыюудан, токойду калыбына келтирүүчү кыюудан, санитардык кыюудан кийин жана тигилүүчү материалдарды сатуу

Токой агенттиги

Токой агенттиги , КРПӨИБ

Акы төлөнөт

5

Эл аралык патенттик классификациялоо, универсалдуу ондук классификациялоо боюнча теманы классификациялоо

Кыргызпатент

Кыргызпатент

Акы төлөнөт

6

Универсалдуу ондук классификациялоо боюнча диссертациялардын (макалалардын) авторефераттарын индекстөө

ММТМ

ММТМ , ССМ

Акы төлөнөт

7

Садок курулмаларын орнотуу жана пайдалануунун карта-схемаларын иштеп чыгуу

АЧжММ

АЧжММ

Акы төлөнөт

8

Суу алдындагы - техникалык, суучулдук ишти жана дайвингди уюштуруу жана жүргүзүү

ӨКМ

ӨКМ

Акы төлөнөт

9

Мамлекеттердин, өкмөттөрдүн башчыларынын, эл аралык уюмдардын, башка расмий делегациялардын жана жеке жактардын деңгээлинде расмий визиттердин форматында протоколдук иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү

КРПӨИБ

КРПӨИБ

Акысыз

10

Мамлекеттердин, өкмөттөрдүн башчыларынын, эл аралык уюмдардын, башка расмий делегациялардын жана жеке жактардын деңгээлинде расмий визиттердин форматынан тышкары иш-чараларды жана маданий-массалык иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү

КРПӨИБ

КРПӨИБ

Акы төлөнөт

11

Жеке жана юридикалык жактардын өтүнмөлөрү боюнча милдеттүү пландагы оңдоп-калыбына келтирүү иштеринен тышкары гидротехникалык иштерди аткаруу

АЧТММ

АЧТММ

Акы төлөнөт

12

Спорт оюндарына катышуучу аттарга ветеринардык жана стационардык ветеринардык жардам көрсөтүү

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

13

Спорт оюндарына катышуучу аттарды үйрөтүү жана даярдоо

Жаштар жана спорт агенттиги

Жаштар жана спорт агенттиги

Акы төлөнөт

10. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармасы көрсөтүүчү мамлекеттик кызматтар

Глава КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 2-апрелиндеги № 177 токтомуна ылайык күчүн жоготту

Эскертүү: (*) Кыргыз Республикасынын "Мамлекеттик алым жөнүндө" Мыйзамынын 1-беренесине ылайык мамлекеттик алым алынат.

Мамлекеттик жарандык кызмат чөйрөсүндөгү ЧУА
Локальные акты
Семинары и презентации
 

  

 

Бөлүм башчысы

АБЛАСАНОВ Эмилбек Эшенкулович

тел. +996(312) 960337
e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Бөлүмдүн негизги милдеттери жана функциялары

Бөлүмдүн негизги милдеттери

 • Иш башкармасынын объекттерин куруунун, күндөлүк жана капиталдык оңдоонун долбоорлук-сметалык документациясын, деффект актыларын жана сметаларын иштеп чыгууну уюштуруу;
 • мамлекеттик администратийдик имараттарды долбоорлоону, курууну, реконструкциялоону жана оңдоону уюштуруу маселелери боюнча Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарына методикалык жана практикалык жардам көрсөтүү;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер ченемдик укуктук актылардын, буйруктардын, чечимдердин долбоорлорун даярдоого катышуу.

Бөлүм төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

 • Иштеп жаткан мыйзамдарга ылайык капиталдык курулуш объекттерин курууну, реконструкциялоону жана капиталдык оңдоону контролдойт жана техникалык көзөмөл жүргүзөт;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт үйүнүн имаратындакурулуш, күндөлүк жана капиталдык оңдоону долбоорлоону, долбоорлук-сметалык документтерин, деффект актыларын жана сметаларын иштеп чыгууну уюштурат;
 • Иш башкармасынын объекттерин куруунун жана оңдоо-курулуш иштерин жүргүзүүнүн титулдук барактарын жана курулуш планын түзөт;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөт Үйүнүн имаратын (кызматтык, техникалык жайлардын) күндөлүк жана капиталдык оңдоону уюштурат, аткарылган оңдоо-курулуш иштерин кабыл алууну ишке ашырат;
 • Иш башкармасынын ведомстволук уюмдары тарабынан алардын ыкчам башкаруусундагы имараттарга жана курулмаларга пландык-алдын алуучу оңдоонунжүргүзүлүшүн, күз-кыш мезгилинде иштөөгө даярдыгын, өрткө каршы жана техникалык коопсуздук эрежелеринин сакталышын контролдойт;
 • Иш башкармасынын жетекчилигинин тапшырмасы боюнча подрядчы уюмдардын аткарылган оңдоо-курулуш иштери жана көрсөтүлгөн кызматтар боюнча документтерининкурулуш ченемдерине, эрежелерге жана төлөөгө коюлуучу башка талаптарга ылайык келүусүн текшерүү;
 • оңоо-курулуш иштерин уюштуруу маселелери боюнча Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарына методикалык жана практикалык жардам көрсөтүү;
 • инвестицияларды тартуу боюнча жумуштарга, социалдык-тиричиликтик жана өндүрүштүк багыттагы объекттерди, административдик имараттарды жана жайларды долбоорлоого жана курууга катышат;
 • бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн чечимдеринин, Иш башкармасынын буйруктарынын долбоорлорун иштеп чыгат;
 • оңдоо-курулуш иштерине тиешелүү маселелер боюнча ведомстволор аралык комиссиялардын ишине, жыйналыштарга катышат;
 • Иш башкармасынын жетекчилиги бекиткен тизмеге ылайык Иш башкармасынын ведомстволук уюмдарынын ишине кураторлук кылуу.

 

body>

Приложение 1

к приказу Управления делами Президента и Правительства

Кыргызской Республики  

от «___»_________2017 года № ______

 

 

Положение

о порядке проведения оценки деятельности

государственных гражданских служащих

Управления делами Президента и Правительства Кыргызской Республики

 

1. Общие положения

 

1. Настоящее Положение о порядке проведения оценки деятельности государственных гражданских служащих Управления делами Президента и Правительства Кыргызской Республики (далее – Положение) определяет порядок и процедуры проведения оценки деятельности служащих, занимающих административные должности на государственной гражданской службе в Управлении делами Президента и Правительства Кыргызской Республики (далее – Управление делами).

      Действие настоящего Положения не распространяется на лиц, временно замещающих отсутствующих служащих.

2. Оценка деятельности служащих (далее – оценка) проводится в целях повышения качества, результативности и эффективности работы Управления делами путем стимулирования служащих к достижению высоких результатов в профессиональной деятельности.

3. Оценка представляет собой определение степени результативности выполнения служащим должностных обязанностей в соответствии с целями и задачами Управления делами.

4. Оценка осуществляется на следующих общих принципах:

-     объективность - беспристрастное, непредвзятое отношение к служащему и его деятельности, исключающее различные формы дискриминации;

-     единообразие - установленный по единому образцу перечень оценочных показателей и критериев;

-     прозрачность - открытая процедура оценки служащих, результаты которой сообщаются служащему с разъяснением причин и мотивов их принятия;

-     регулярность - периодически в установленные сроки организуемая процедура оценки.

5. Задачами оценки являются:

-     определение степени вклада служащего в достижение целей и задач Управления делами;

- определение профессионального уровня служащего, включая качество, объем и сложность выполнения работы;

-     анализ текущих результатов достижения поставленных задач;

-     корректировка процесса достижения результатов;

-     планирование профессионального развития служащего;

-     стимулирование служащего к достижению высоких результатов.

6. Результаты оценки являются основанием для:

-     внесения предложений о продвижении или понижении в должности;

-     дачи рекомендации о присвоении классного чина;

-     внесения предложений о материальном и нематериальном поощрении;

-     внесения предложений о повышении квалификации;

-     внесения предложений о ротации;

-     рекомендации для включения в Национальный и внутренний резервы кадров;

-     внесения предложения о снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания;

-    определения соответствия или несоответствия занимаемой должности.

 

2. Организация проведения оценки

 

8. Оценка проводится в трех видах:

      - квартальная;

      - годовая;

      - по завершении испытательного срока.

9. Квартальная оценка направлена на определение текущей результативности и служит основанием для выработки мер по улучшению деятельности. Квартальная оценка проводится непосредственным руководителем служащего.

10. Непосредственным руководителем является:

- для руководителей самостоятельных структурных подразделений (отделов, секторов) – заместители управляющего делами в соответствии со следующим распределением:

- первый заместитель управляющего делами – отдел бухгалтерского учета и отчетности, экономический отдел, отдел правовой работы, отдел протокольных мероприятий, отдел управления человеческими ресурсами;

- заместитель управляющего делами – отдел государственных закупок, отдел информатизации и телекоммуникации, отдел строительства, сектор государственного имущества, отдел материально-технического обеспечения, отдел документационного обеспечения и контроля;

-для служащих структурных подразделений Управления делами (заместителей заведующих отделами, заведующих секторами, референтов, главных и ведущих специалистов) – руководитель соответствующего самостоятельного структурного подразделения.

11. Для служащих групп по обеспечению деятельности Аппарата Президента Кыргызской Республики (далее – Аппарат Президента), Аппарата Правительства Кыргызской Республики (далее – Аппарат Правительства), руководства Управления делами непосредственным руководителем является:

- для служащих, закрепленных за приемными и обеспечивающих деятельность руководителя, –   соответствующий руководитель;

- для служащих, закрепленных за структурнымиподразделениямиАппарата Президента и Аппарата Правительства, – руководитель   соответствующего структурного подразделения.

Руководители, имеющие советника или помощника, вправе делегировать им полномочия по оценке служащего, закрепленного за приемной.Оценку помощника осуществляет его руководитель.

Оценка деятельности служащих группы по обеспечению деятельности Аппарата Президента проводится с учетом мнения заведующего канцелярией Аппарата Президента, осуществляющего координацию деятельности работников группы по обеспечению деятельности Аппарата Президента.

Оценка деятельности служащих группы по обеспечению деятельности Аппарата Правительства проводится с учетом мнения заведующего отделом регламента и делопроизводства Аппарата Правительства, осуществляющего координацию деятельности работников группы по обеспечению деятельности Аппарата Правительства.

Оценка деятельности служащих группы по обеспечению деятельности руководства Управления делами проводится с учетом мнения заведующего отделом управления человеческими ресурсами.

13. Оценка по завершении испытательного срока проводится для определения соответствия занимаемой должности. Данная оценка проводится комиссией по оценке с учетом оценки непосредственного руководителя.

15. Материалы по оценке и ее результаты хранятся в отделе управления человеческими ресурсами в течение 3 лет.

Результат годовой оценки служащего и копия приказа об утверждении решения комиссии по оценке и апелляционной комиссии хранятся в личном деле служащего.

16. Отдел управления человеческими ресурсами   представляет отчет по результатам годовой оценки в уполномоченный государственный орган по делам государственной гражданской службы и муниципальной службы не позднее 15 марта года, следующего за отчетным периодом, по установленной форме.

 

3. Процедура проведения оценки

 

17. Процесс оценки формируется на основе планов работы структурных подразделений, составляемых на основе целей и задач Управления делами.

18. Составление плана работы служащего и непосредственно оценка его деятельности проводится в   соответствии с Инструкцией по составлению плана работы служащего и оценке его деятельности, утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики от 1 марта 2017 года № 131 «Об оценке деятельности и условиях оплаты труда государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики», за исключением сроков предоставления планов и отчетов, которые регулируются настоящим Положением.

19. Квартальный план работы служащего составляется служащим, после обсуждения его с непосредственным руководителем, в соответствии с планом работы структурного подразделения в рамках должностных обязанностей служащего по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, и подписывается заместителями управляющего делами в соответствии с распределением, предусмотренным пунктом 10 настоящего Положения.

При наличии в самостоятельных структурных подразделениях других подразделений (сектор, служба в составе отдела и т.п.), в которых работает служащий, план его работы составляется с учетом мнения руководителей данных подразделений.

При составлении квартального плана непосредственный руководитель совместно со служащим определяет задачи, уточняет их содержание по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Непосредственный руководитель не позднее 8 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, вносит квартальный план на подпись заместителю управляющего деламив соответствии с распределением, предусмотренным пунктом 10 настоящего Положения, через отдел управления человеческими ресурсами.

20. Квартальный план работы служащего после подписи заместителем управляющего делами передается в отдел управления человеческими ресурсами для подготовки процедуры годовой оценки и хранения, копия квартального плана работы - служащему на исполнение.

21. Квартальная оценка осуществляется непосредственным руководителем служащего 4 раза в год не позднее 8 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом.

22. Служащий не позднее 3 рабочих дней после завершения квартала представляет непосредственному руководителю отчет о выполнении своего квартального плана работы по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению, руководитель структурного подразделения – по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

23. Отчет о выполнении квартального плана работы служащего также содержит результаты выполнения иных поручений, не обозначенных в квартальном плане работы служащего.

24. В течение 5 рабочих дней со дня получения от служащего отчета непосредственный руководитель проверяет выполнение квартального плана и совместно со служащим определяет объем каждой задачи в процентном соотношении.

25. Непосредственный руководитель оценивает результативность выполнения квартального плана работы служащего по соответствующим компонентам с собственным обоснованием по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению и дает рекомендации по улучшению деятельности.

При наличии в самостоятельных структурных подразделениях других подразделений (сектор в составе отдела и т.п.), в которых работает служащий, квартальная оценка выставляется с учетом мнения руководителей данных подразделений.

26. Непосредственный руководитель в течение 2 рабочих дней должен ознакомить служащего с квартальной оценкой под роспись и, при необходимости, решить возможные проблемы и другие спорные моменты по отчету служащего. В случае отказа служащего от подписания, составляется акт. В случае длительного отсутствия работника по уважительной причине непосредственный руководитель знакомит работника с квартальной оценкой в первый день выхода на работу.

27. При несогласии служащего с квартальной оценкой непосредственного руководителя он имеет право обратиться в апелляционную комиссию, с указанием обоснованных причин несогласия и дополнительных сведений о своей деятельности за отчетный период, в течение 2 рабочих дней со дня ознакомления.

28. Апелляционная комиссия рассматривает представленные сведения совместно со служащим и его непосредственным руководителем и принимает окончательное решение в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления о пересмотре результатов квартальной оценки.

29. Отчет о выполнении квартального плана служащего утверждается заместителем управляющего деламив соответствии с распределением, предусмотренным пунктом 10 настоящего Положения.

30. После утверждения квартальный отчет передается в отдел управления человеческими ресурсами для подготовки процедуры годовой оценки, корректировки арифметических ошибок и хранения, а копия передается служащему для выработки мер по улучшению своей деятельности.

31. В случае замены непосредственного руководителя в период оценки предыдущий руководитель служащего должен подготовить временный отчет об оценке деятельности на текущее состояние и представить его заместителю управляющего делами в соответствии с распределением обязанностей между руководством. При подготовке отчета новый руководитель должен принимать во внимание данные временного отчета.

32. Результаты годовой оценки применяются в отношении служащих, проработавших более 6 месяцев, в том числе после выхода из отпуска по уходу за ребенком и долгосрочного обучения, включая период испытательного срока.

По решению комиссии результаты годовой оценки уволенных служащих (за исключением уволенных по отрицательным мотивам), проработавших более 6 месяцев, могут применятся для включения во внутренний резерв кадров.

33. Годовая оценка осуществляется комиссией по оценке при поддержке отдела управления человеческими ресурсами 1 раз в год, в течение 20 рабочих дней после утверждения отчета за последний квартал отчетного года.

34. Решение комиссии по годовой оценке оформляется протоколом и доводится до сведения служащего в срок не позднее 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии по оценке.

35. При несогласии служащего с годовой оценкой он может написать заявление в апелляционную комиссию, с указанием обоснованных причин несогласия и дополнительных сведений о своей деятельности за отчетный период в течение 3 рабочих дней с момента ознакомления.

36. Апелляционная комиссия рассматривает представленные сведения и принимает окончательное решение в течение 5 рабочих дней с момента получения заявления о пересмотре результатов годовой оценки.

37. Отдел управления человеческими ресурсами представляет решение комиссии, с приложением материалов по годовой оценке управляющему делами в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии по оценке.

Решение комиссии по годовой оценке утверждается приказом в течение 3 рабочих дней после представления данного решения.

Отдел управления человеческими ресурсами ознакомляет   служащего с приказом (распоряжением) под роспись в течение 7 рабочих дней со дня его подписания.

 

4. Процедура проведения оценки по завершении

испытательного срока

 

38. Непосредственный руководитель совместно со служащим определяет задачи и составляет индивидуальный план работы на период испытательного срока в рамках должностных обязанностей служащего по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

39. Непосредственный руководитель в течение 5 рабочих дней с начала испытательного срока вносит индивидуальный план работы служащего на утверждение заместителю управляющего делами в соответствии с распределением,предусмотренным пунктом 10 настоящего Положения.

40. Служащий за 5 рабочих дней до завершения испытательного срока представляет непосредственному руководителю отчет о выполнении своего плана работы по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении плана работы служащего также содержит результаты выполнения иных поручений, не обозначенных в индивидуальном плане работы служащего.

41. В течение 5 рабочих дней со дня получения от служащего отчета непосредственный руководитель проверяет выполнение плана служащего и совместно с ним определяет объем каждой задачи в процентном соотношении.

42. Непосредственный руководитель оценивает итоги выполнения плана работы служащего по соответствующим компонентам с собственным обоснованием по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и дает рекомендации по улучшению деятельности.

43. Непосредственный руководитель должен ознакомить служащего с оценкой под роспись и, при необходимости, решить возможные проблемы и другие спорные моменты по отчету служащего. В случае отказа служащим поставить подпись в отчете по выполнению квартального плана работы служащего по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению составляется акт.

44. Отчет о выполнении плана служащего утверждается                          заместителем управляющего делами в соответствии с распределением,предусмотренным пунктом 10 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней с момента получения отчета от непосредственного руководителя.

45. Комиссия по оценке в течение 3 рабочих дней с момента получения отчета служащего выставляет оценку по итогам испытательного срока.

46. Решение комиссии по оценке оформляется протоколом в день заседания и доводится до сведения служащего в течение 3 рабочих дней.

 

5. Критерии, система измерения и трактовка результатов

оценки деятельности

 

47. Основанием для оценки деятельности являются следующие критерии:

-   для служащих – результаты, достигнутые в ходе выполнения поставленных задач и дополнительных поручений;

-   для руководителей структурных подразделений – результаты, достигнутые в ходе выполнения планов работы структурного подразделения и дополнительных поручений.

Результаты оцениваются по четырем компонентам:

-    степень завершенности - до 10 баллов;

-    качество выполнения задачи – до 15 баллов

-    сложность поставленной задачи – до 15 баллов,

-    своевременность – до 10 баллов.

48. Годовая оценка может быть снижена комиссией по оценке                      на основании фактов несоблюдения:

-    исполнительской дисциплины – до 5 баллов;

-    трудовой дисциплины – до 3 баллов;

-    норм этики – до 2 баллов.

Годовая оценка может быть увеличена комиссией до 10 баллов в индивидуальном порядке за проявленные лидерские, организаторские качества и выполнение заданий особой важности.

Персональная информация об исполнительскойи трудовой дисциплине представляется соответствующими структурными подразделениями Управления делами.

Персональная информация по этике представляется комиссией                      по этике.

49. На основании суммы полученных средних баллов служащему устанавливается следующая годовая оценка:

    - при получении от 46 до 50 баллов включительно выставляется оценка «Отлично»;

    - при получении от 36 до 45 баллов включительно выставляется оценка «Хорошо»;

    - при получении от 26 до 35 баллов включительно выставляется оценка «Удовлетворительно»;

    - при получении менее 26 баллов выставляется оценка «Неудовлетворительно».

50. По решению комиссии отдельным служащим, получившим оценку «Отлично», может быть выставлена оценка «Образцово».

51. Округление дробных чисел до целого числа производится по следующим правилам: если отделяемая десятичная цифра больше или равна числу 5, то целое число усиливается на единицу, а если десятичное число меньше числа 5, то усиление не производится.

52. При получении служащим оценки «Образцово» комиссия по оценке:

-   вносит предложение о назначении его, без проведения конкурса,                на следующую вышестоящую должность вУправлении делами, при условии его соответствия квалификационным требованиям;

-    рекомендует для присвоения первого, очередного, либо внеочередного классного чина в порядке, предусмотренном законодательством;

-    рекомендует для включения во внутренний резерв кадров;

-    вносит предложение управляющему делами для последующего представления в Национальный резерв кадров;

-    вносит предложение о представлении к награждению ведомственными наградами;

-    рекомендует служащего для направления на повышение квалификации за рубеж;

-    вносит предложение о снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания.

53. При получении служащим оценки «Отлично» комиссия по оценке:

-    рекомендует для включения во внутренний резерв кадров;

-    вносит предложение о представлении к награждению ведомственными наградами;

-    рекомендует служащего для направления на повышение квалификации за рубеж;

-    вносит предложение о снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания;

-    рекомендует для присвоения первого либо очередного классного чина в порядке, предусмотренном законодательством.

54. При получении служащим оценки «Хорошо» комиссия по оценке:

- рекомендует для присвоения первого либо очередного классного чина в порядке, предусмотренном законодательством;

-   вносит предложение об объявлении благодарности, представлении к награждению ведомственными наградами, вручении памятных подарков, нагрудных знаков;

-    рекомендует служащего для направления на повышение квалификации за рубеж;

-    вносит предложение о снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания.

55. При получении служащим оценки «Удовлетворительно» комиссия по оценке вносит предложение о повышении квалификации служащего в рамках Государственного заказа на обучение и/или ведомственного обучения.

56. При получении служащим оценки «Неудовлетворительно» комиссия по оценке:

-    вносит предложение о ротации служащего;

-    вносит предложение о понижении в должности;

-    вносит предложение о понижении классного чина в порядке, предусмотренном законодательством;

-в случае получения служащим оценки "Неудовлетворительно" два года подряд комиссия по оценке вносит предложение об освобождении служащего от занимаемой должности.

57. По завершении испытательного срока служащему выставляются следующие виды оценок:

-    «соответствует замещаемой должности» при условии получения более 25 баллов;

-    «не соответствует замещаемой должности» при условии получения 25 баллов и меньше.

 

6. Комиссия по оценке

 

58. В целях обеспечения объективности и беспристрастности оценки служащего приказом управляющего делами создается комиссия по оценке.

В состав комиссии по оценке включаются служащие, занимающие административные должности, по возможности с учетом гендерного представительства.

59. Структура и состав комиссии по оценке Управления делами:

-    председатель комиссии –заместитель управляющего делами. В случае, если должность заместителя   вакантна,председателем комиссии назначается один из членов комиссии, определяемый управляющим делами;

-    секретарь комиссии –сотрудник отдела управления человеческими ресурсами;

-    члены комиссии: руководитель отдела управления человеческими ресурсами, руководитель (сотрудник) юридической и финансовой служб.

Персональный состав комиссии по оценке утверждается управляющим делами.

60. Заседание комиссии по оценке считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

Замена отсутствующего члена комиссии не допускается.

Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

Члены комиссии не участвуют в голосовании по их оценке (в данном случае кворум считается без учета оцениваемых членов комиссии).

61. Комиссия рассматривает отчеты служащего о выполнении квартальных (индивидуальных) планов работы с квартальной оценкой непосредственного руководителя.

Комиссия запрашивает необходимые сведения о соблюдении норм этики, трудовой и исполнительской дисциплины в соответствующих структурных подразделениях для принятия окончательного решения.

Комиссия имеет право проводить выборочную проверку достоверности представленных отчетов.

 

7. Порядок апелляции

 

62. Для рассмотрения спорных вопросов по оценке служащего приказом   Управляющего делами создается апелляционная комиссия.

В состав апелляционной комиссии включаются служащие, занимающие административные должности.

63. Предвзятое отношение к служащему, явное завышение или занижение результатов работы, отсутствие на заседании комиссий без уважительных причин и нарушение процедур оценки, подтвержденное в порядке, установленном законодательством о государственной гражданской службе и муниципальной службе, влечет за собой применение к непосредственному руководителю, а также к членам комиссии по оценке мер дисциплинарного воздействия.

64. Структура и состав апелляционной комиссии Управления делами:

-    председатель комиссии – председатель комиссии по этике;

-    секретарь комиссии - сотрудник отдела управления человеческими ресурсами;

-    члены комиссии: руководитель (сотрудник) юридической службы, сотрудники иных структурных подразделений.

65. Одни и те же лица не могут входить в состав комиссии по оценке и апелляционной комиссии.

В случае наличия конфликта интересов, жалобы в отношении члена апелляционной комиссии, жалобы со стороны члена апелляционной комиссии его членство в апелляционной комиссии временно приостанавливается.

66. Апелляционная комиссия может пересмотреть результаты ежеквартальной или годовой оценки только в случае установления факта несоблюдения принципов и процедур оценки.

67. Заседание апелляционной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей ее членов.

Замена отсутствующего члена апелляционной комиссии не допускается.

Решение апелляционной комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

Члены апелляционной комиссии не участвуют в голосовании по их оценке (в данном случае кворум считается без учета оцениваемых членов комиссии).

68. По результатам рассмотрения обращений апелляционная комиссия выносит решение, которое оформляется протоколом и доводится до сведения служащего в течение 3 рабочих дней.

В случае принятия решения в пользу служащего издается приказ управляющего делами.

Оценка, принятая апелляционной комиссией, выставляется служащему без учета норм квотирования.